Cách vẽ đồ thị cung cầu kinh tế vi mô

, học viên đăng ký học
Trong bài học này, chúng ta sẻ học cách viết hàm cung và cầu ở một thị trường có nhiều người mua và nhiều người bán. Nếu chính phủ có đánh thuế lên nhà sản xuất thì giá của người mua phải trả là bao nhiêu, giá của nhà sản xuất nhận được? Minh họa bằng hình vẻ trên trục tọa độ X, Y.
Bài tập 2:THỊ TRƯỜNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MUA VÀ NHIỀU NGƯỜI BÁN

Thị trường sản phẩm X có 1000 người mua giống nhau; hàm số cầu mỗi người mua là:

P = -400*Qd+100.
Thị trường có 20 người bán và hàm cung giống nhau: P =10*Qs+10
a) Anh/chị hãy xác định hàm cung và hàm cầu thị trường
b) Mức giá và sản lượng cân bằng là bao nhiêu?
c) Anh/chị hãy xác định độ co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng.
d) Nếu những người bán cấu kết nhau tăng giá bán thì doanh thu của họ sẽ tăng hay giảm?
e) Nếu chính phủ đánh thuế giá trị gia tăng đối với ngành sản xuất này với thuế suất là 20%, thì sản lượng cân bằng mới, giá người mua phải trả (giá cầu) và giá người bán nhận được sau khi đã nộp thuế (giá cung) là bao nhiêu?Bài Giãi

Trước hết ta vẻ đồ thị đường cung và cầu như trong bài tập 1.

a) Anh/chị hãy xác định hàm cung và hàm cầu thị trường.

Từ hàm cầu: P = – 400*Qd+100
– Thị trường sản phẩm người mua giống nhau nên giá (P) không đổi. Vì hàm cầu của người mua là:
P= – 400*Qd+100 => P= -400*Qd/1000+100 =>

Tham khảo thêm  Bí quyết ghi trọn điểm dạng bài chứng minh hình học

Hàm cầu của thị trường là:

P = -0,4*Qd+100Hay:
Qd= – 2,5P + 250(1)

– Thị trường có 20 người bán giống nhau nên giá (P) không đổi, Vì hàm cung của người bán là:
P = 10*Qs+10 =>
Hàm cung của thị trường là: P = 10/20*Qs+ 10
P = 0,5*Qs+ 10 Hay:

Qs= 2P – 20 (2)

b) Mức giá và sản lượng cân bằng là bao nhiêu?

-2,5P + 250 = 2P – 20 => 4,5P = 270 => P = 60
Thế P = 60 vào (2) hoặc (2) ta có: Q = 100
Vẻ đường cầu: Qd= -2,5P + 250
Qd = 0 => P = 100; P = 0 => Qd = 250
Vẻ đường cung: Qs= 2P – 20
Qs = 0 => P = 10; P = 0 => Qs = -20

c) Anh/chị hãy xác định độ co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng.

Ed = a*P/Q = -2,5*60/100 = -1,5

|Ed| = 1,5 > 1 Cầu co giãn nhiều


H1

d) Nếu những người bán cấu kết nhau tăng giá bán thì doanh thu của họ sẽ tăng hay giảm?

Vì |ED| > 1 cầu co giãn nhiều so với giá nếu những người bán cấu kết lại để tăng giá bán thì doanh thu của họ sẽ giảm.

Ví dụ minh họa:

Ta có: Tại điểm cân bằng, Tổng doanh thu của 100 sản phẩm là:TR = P*Q = 100*60 = 6000 đơn vị tiền

* Nếu những người bán kết cấu với nhau nâng giá, chẳng hạn từ 60 lên 65 (P’ = 65) thì lượng sản phẩm mà người mua sẻ mua là:

Q’ = -2,5P + 250 = -2,5*65 + 250 = 87,5 đơn vị sp

Doanh thu lúc này là:

Tham khảo thêm  An Giang: Xét tuyển vào 10 đối với các trường THPT công lập năm học 2020

TR’ = P’*Q’ = 65*87,5 = 5687,5 đơn vị tiền

TR’ < TR

=> Không nên tăng giá bán.

e) Nếu chính phủ đánh thuế giá trị gia tăng đối với ngành sản xuất này với thuế suất là 20%, thì sản lượng cân bằng mới, giá người mua phải trả (giá cầu) và giá người bán nhận được sau khi đã nộp thuế (giá cung) là bao nhiêu?

Từ (2) t có: P = 0,5Qs + 10

– Thuế suất 20% cho nhà sản xuất =>

P’ = P*(1+20%) = 0,5*(1+20%)Qs + 10*(1+20%) = 0,6Q + 12 (3)

Hay: P’ = 0,6Q + 12

Thị trường cân bằng bây giờ là:

P = 0,6Q + 12(hàm cung mới, khi chính phủ đánh thuế vào nhà sản xuất)

P = -0,4Q +100 (hàm cầu vẫn như cũ)

Đồ thị hàm cung và cầu khi chính phủ đánh thuế vào nhà sản xuất:

Vẻ hàm cung: P = 0,6Q + 12

P = 0 => Q = -20

Q = 0 => P = 12

Nối 2 điểm P = 12 và Q = – 20 ta có đường cung:P = 0,6Q + 12

Tại điểm cân bằng mới: P = 64,8; Q = 88

– Giá người mua phải trả: P = 64,8 đvt/đvsp

– Giá người bán nhận được: P’ = P*(1+20%)

Hay: 64,8 = 1,2P => P = 64,8/1,2 = 54

Đọc Thêm:
-Cách Vẻ Hàm Tiêu Dùng (C) Và Hàm Tiết Kiệm (S)

Video liên quan

Rate this post