Học Tiếng Anh

Vp2 là gì trong tiếng Anh?

, học viên đăng ký học

Vp2 là gì trong tiếng Anh? VP2 trong tiếng Anh là từ viết tắt của ‘verb past participle’ – động từ ở thể quá khứ phân từ. Thể này được dùng để thể hiện một hành động đã được hoàn thành trong quá khứ trong tiếng Anh. VP2 cho phép ta mô tả một việc […]

President / rector / principal / school head

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm President / rector / principal / school head là gì? President / rector / principal / school head có nghĩa là  hiệu trưởng President / rector / principal / school head có nghĩa là  hiệu trưởng Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực […]

Fastening tape – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Fastening tape là gì? Fastening tape có nghĩa là (n) Băng dính Fastening tape có nghĩa là (n) Băng dính Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc. (n) Băng dính Tiếng Anh là gì? (n) Băng dính Tiếng Anh […]

Maximum load – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Maximum load là gì? Maximum load có nghĩa là (n) Tải trọng cực đại Maximum load có nghĩa là (n) Tải trọng cực đại Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc. (n) Tải trọng cực đại Tiếng Anh là […]

Tester – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Tester là gì? Tester có nghĩa là dòng làm vật liệu lai thử nghiệm Tester có nghĩa là dòng làm vật liệu lai thử nghiệm Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại. dòng làm vật liệu lai thử nghiệm […]

Cetane number – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Cetane number là gì? Cetane number có nghĩa là chỉ số xetan Cetane number có nghĩa là chỉ số xetan Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí. chỉ số xetan Tiếng Anh là gì? chỉ số xetan Tiếng Anh có nghĩa […]

Non-self-priming pump – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Non-self-priming pump là gì? Non-self-priming pump có nghĩa là Bơm ly tâm không tự mồi Non-self-priming pump có nghĩa là Bơm ly tâm không tự mồi. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô. Bơm ly tâm không tự mồi […]