Học Tiếng Anh

Sampling plan – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Sampling plan là gì?   Sampling plan có nghĩa là (n) Kế hoạch sản xuất mẫu   Sampling plan có nghĩa là (n) Kế hoạch sản xuất mẫu Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc. (n) Kế hoạch sản […]

Seam allowance – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Seam allowance là gì?   Seam allowance có nghĩa là (n) Độ rộng đường may   Seam allowance có nghĩa là (n) Độ rộng đường may Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc. (n) Độ rộng đường may Tiếng […]

Wiring harness – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Wiring harness là gì? Wiring harness có nghĩa là Bó dây điện Wiring harness có nghĩa là Bó dây điện. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô. Bó dây điện Tiếng Anh là gì? Bó dây điện Tiếng Anh […]

Naked flame – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Naked flame là gì?   Naked flame có nghĩa là (n) Vải nan xúc (loại vải nhẹ, kiểu dệt vân điểm)   Naked flame có nghĩa là (n) Vải nan xúc (loại vải nhẹ, kiểu dệt vân điểm) Đây là thuật ngữ được sử dụng trong […]

Two-part pricing – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Two-part pricing là gì?   Two-part pricing có nghĩa là Định giá hai phần   Two-part pricing có nghĩa là Định giá hai phần Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại. Định giá hai phần Tiếng Anh là gì? […]

Capping beam – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Capping beam là gì?   Capping beam có nghĩa là dầm mũ dọc   Capping beam có nghĩa là dầm mũ dọc Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại. dầm mũ dọc Tiếng Anh là gì? dầm mũ dọc […]

Facing – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Facing là gì? Facing có nghĩa là (n) Ve, bề mặt, đáp trong Facing có nghĩa là (n) Ve, bề mặt, đáp trong Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc. (n) Ve, bề mặt, đáp trong Tiếng Anh là […]

Article number ~ cat No (n)

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Article number ~ cat No (n) là gì?   Article number ~ cat No (n) có nghĩa là mã số   Article number ~ cat No (n) có nghĩa là mã số Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ. mã số Tiếng […]