Z là gì trong hóa học

, học viên đăng ký học

Số khối hay số hạt, ký hiệu A, chỉ tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử. Z là số proton, N là số neutron thì A = Z + N. Số khối thường được ghi cao bên trái ký hiệu của nguyên tố  Z A X {displaystyle {}_{Z}^{A}mathrm {X} }

{}_{Z}^{A}mathrm{X}

.

Ví dụ cacbon-12 có Z = 6, N = 6  A =Z+N= 12, ký hiệu  6 12 C {displaystyle {}_{6}^{12}mathrm {C} }

{}_{6}^{12}mathrm{C}

hay 12C.

Các nguyên tử nguyên tố X có cùng Z nhưng khác A thì được gọi là đồng vị của X. Số khối chưa chắc là số nguyên, nó bằng hoặc xấp xỉ bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử tính ra u (đvC).

Tham khảoSửa đổi

Rate this post
Tham khảo thêm  Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng VP Bank tại Ngô Quyền tháng 3/2022