Vĩnh Long 24h

Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục […]

You cannot copy content of this page