Học Tiếng Anh

“Trợ lý giám đốc” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Trợ lý giám đốc tiếng Anh là gì?

Assistant Manager (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Trợ lý giám đốc

Nghĩa tiếng Anh: Assistant Manager

(Nghĩa của trợ lý giám đốc trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Assistant Director

Ví dụ:

Tôi tới gặp Trợ lý giám đốc Vương Nhật Tín.

I’m here to see Assistant Director Vuong Nhat Tin.

 

Trợ lý giám đốc của Duy Anh cũng gọi lúc sáng nay hỏi tôi có còn tấm bản đồ không.

Duy Anh’s assistant manager called this morning, though, asking if I still had the map.

 

Nicky Romero, một trợ lý giám đốc đến từ Las Vegas, đã chiến thắng 10 triệu độ.

Nicky Romero, the assistant manager from Las Vegas, has already won 10 million.

 

Về việc nếu tôi nghĩ anh dùng máy bay của công ty cho buổi vui vẻ cuối tuần với cô nàng trợ lý giám đốc.

On if I think you used the corporate jet for a weekend of fun with your assistant director.

 

Cô ấy là một trợ lý giám đốc rất tốt.

She was a very good assistant manager.

 

Chào mọi người, đây là Nguyễn Thi Kim Lan, Trợ lý giám đốc mới của tôi

Hello everyone, this is Nguyen Thi Kim Lan, my new assistant manager.

 

Trợ lý giám đốc của anh đâu rồi?

Where is your assistant director?

 

Mọi người, đây là trợ lý giám đốc mới của chúng ta

Guys, this is our new Assistant Manager,

 

Tôi chính thức xin lỗi anh, anh trợ lý giám đốc và tôi sẽ thôi việc từ ngày mai.

I formally apologize to you, Mr. Assistant Manager and I’ll resign tomorrow.

Tham khảo thêm  Tailing - Vĩnh Long Online

 

Ông Thịnh có thể chỉ đưa một trợ lý giám đốc và gia đình đi với ông ấy.

Mr. Thinh may only take one assistant manager and a family member with him.

 

Trợ lý giám đốc của tôi sẽ giải thích về vấn đề lưu giữ thông tin và lịch thanh toán, và chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay cho chị ngay khi chúng tôi tìm ra gì đó.

My assistant director will explain the retainer and the payment schedule, and we will get back to you as soon as we’ve found something.

 

Tôi là Trợ lý Giám đốc Hoàng Thu Trang!

I’m Assistant Director Hoang Thu Trang!

 

Chi Pu, suốt thời gian qua, tôi nghĩ cô chỉ là một trợ lý giám đốc đang chật vật.

Chi Pu, all this time, I thought you were just another struggling assistant manager.

 

Và anh bạn da đen to béo này là trợ lý  giám đốc của tôi, Will Stark.

And this towering hunk of dark chocolate is my assistant manager, Will Stark.

 

Để công việc thuận lợi tôi sẽ cho một trợ lý giám đốc tốt nhất của mình đến đây.

I have a top assistant director who will accompany you.

 

Ông sẽ cần một trợ lý giám đốc mới.

You’d need a new assistant manager.

 

Đó là trợ lý giám đốc của tôi, Oliver Gino.

That’s my assistant manager, Oliver Gino.

 

Tôi là trợ lý giám đốc.

I’m an assistant manager.

 

Vì trợ lý giám đốc của ông Van Basten vừa email cho con… và nói rằng chị ấy vẫn nghĩ chúng ta sẽ đến đó đấy.

Tham khảo thêm  Circular saw blade (n) - Vĩnh Long Online

Because Van Basten assistant director just emailed me… and she said that she thinks we’re still coming.

 

Yugi Hood đã làm tốt. Đánh lạc hướng trợ lý giám đốc điều hành của Gabriel Dog.

Yugi Hood did a good job, uh, distracting Gabriel Dog executive assistant manager.

 

Tôi cùng với trợ lý người Tây Ban Nha của tôi và một hướng dẫn viên.

I’m with my Spain assistant director and guide.

 

Vậy công việc của một trợ lý giám đốc là gì vậy?

And what does an assistant manager do exactly?

 

Không phải họ tìm được con dao trong xe của trợ lý giám đốc sao?

Didn’t they find like a knife in the car of someone’s assistant director?

 

Đó là Juan Mata, trợ lý giám đốc của tôi.

That’s Juan Mata, my assistant manager.

 

Nhưng có lẽ anh ấy nói cho trợ lý giám đốc biết.

But maybe he told his assistant director.

 

Lý, một trợ lý giám đốc tuyệt vời đây.

Ly, here’s your glamorous assistant manager.

 

Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân

 

Rate this post

You cannot copy content of this page