Trắc nghiệm vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

, học viên đăng ký học

Câu 1: Chọn phát biểu không đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

 • A. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
 • B. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.
 • C. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
 • D. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.

Câu 2: Ảnh ảo là gì?

 • A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn
 • B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn hứng được trên màn chắn
 • C. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng song song với màn chắn
 • D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn

Câu 3: Khi nhìn xuống vũng nước, một học sinh thấy ảnh của một cột điện ở xa. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

 • A. Vì mặt nước đóng vai trò là một gương phẳng
 • B. Vì mặt nước có thể hấp thụ ánh sáng
 • C. Vì mặt nước có thể truyền được hình ảnh
 • D. Vì một lí do khác

Câu 4: Câu nào trong những câu dưới đây là đúng?

 • A. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn hơn vật
 • B. Ảnh của một vật qua gương phẳng nhỏ hơn vật
 • C. Dùng màn chắn có thể hứng được ảnh của một vật qua gương phẳng
 • D. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn bằng vật

Câu 5: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d’. So sánh d và d’

 • A. d = d’
 • B. d > d’
 • C. d < d’
 • D. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.
Tham khảo thêm  Ryan Kaji | VietnamFinance

Câu 6: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?

 • A. Hứng được trên màn hình và lớn bằng vật
 • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • D. Hứng được được trên màn và lớn hơn vật

Câu 7: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 600. Hãy tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • B. Không hứng được trên màn
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 9: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng.

Khi soi gương, ta thấy

 • A. Ảnh thật ở sau gương
 • B. Ảnh ảo ở sau gương
 • C. Ảnh thật ở trước gương
 • D. Ảnh ảo ở trước gương

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng.

Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:

 • A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 • B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật
Tham khảo thêm  Giải vở bt toán 5 bài 15: Ôn tập về giải toán trang 18
Rate this post