Vĩnh Long 24h

Trắc nghiệm sinh học 8 bài 3: Tế bào

Câu 1: Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm: 

 • A. Màng sinh chất, ti thể, nhân
 • B. Chất tế bào, riboxon, nhân con
 • C. Nhân, chất tế bào, trung thể
 • D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân

Câu 2: Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

 • A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể
 • B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào
 • C. Tổng hợp prôtêin
 • D. Tham gia vào quá trình phân bào

Câu 3: Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 • A. Bộ máy Gôngi
 • B. Lục lạp
 • C. Nhân
 • D. Trung thể

Câu 4: Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

 • A. Tế bào thần kinh
 • B. Tế bào cơ vân
 • C. Tế bào xương
 • D. Tế bào da

Câu 5: Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

 • A. Ôxi
 • B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)
 • C. Tất cả các phương án còn lại
 • D. Nước và muối khoáng

Câu 6: Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

 • A. Cacbon      
 • B. Ôxi
 • C. Lưu huỳnh      
 • D. Nitơ

Câu 7: Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

 • A. Hiđrô
 • B. Tất cả các phương án còn lại
 • C. Ôxi
 • D. Cacbon
Tham khảo thêm  Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20%

Câu 8: Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là: 

 • A. Màng sinh chất
 • B. Chất tế bào
 • C. Màng sinh chất, nhân
 • D. Màng sinh chất, tế bào và nhân

Câu 9: Bào quan có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào là: 

 • A. Ti thể
 • B. Lưới nội chất
 • C. Riboxom
 • D. Bộ máy Gôngi

Câu 10: Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể con người? 

 • A. Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào
 • B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể
 • C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết
 • D. Câu A và B đúng

Câu 11: Thực chất quá trình trao đổi chất diễn ra ở: 

 • A. Hệ cơ quan
 • B. Cơ quan
 • C. Cơ thể
 • D. Tế bào

Câu 12: Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng? 

 • A. Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể
 • B. Ti thể có chức năng liên hệ giữa các bào quan
 • C. Nhân điều khiển mọi hoạt động của tế bào
 • D. Cả A và C đúng

Câu 13: Hoạt động sống của tế bào có quá trình đồng hóa? Đồng hóa là:

 • A. Giải phóng năng lượng
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp
 • C. Tích luỹ năng lượng
 • D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản
Tham khảo thêm  Vải kate là gì - Vải kate là vải gì, Vải kate bao nhiêu 1 mét

 

Câu 14: Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

 • A. Dịch nhân
 • B. Nhân con
 • C. Nhiễm sắc thể
 • D. Màng nhân
Rate this post