Connect with us

123doc

Top 10 tiểu luận về triết học Mác- Lênin hay nhất.

Published

on

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ. Triết học được phân biệt với những môn khoa học khác bằng cách thức mà nó giải quyết những vấn đề trên, đó là ở tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung nhất và sự phụ thuộc của nó vào tính duy lý trong việc lập luận. Hiện nay ở nhiều trường đại học triết học đã trở thành một bộ môn khoa học nghiên cứu chuyên sâu, nhiều trường cũng đưa triết thành một khoa đào tạo riêng. 

Sau đây là top 10 bài tiểu luận về triết học được chọn lọc để đưa đến những kiến thức bổ ích nhất cho bạn đọc, các bạn có thể tham khảo chi tiết nội dung của các bài tiểu luận dưới đây.

I. Những luận văn về vấn đề triết học xuất sắc nhất.

1. Tiểu luận triết học Mác – Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân lý luận triết học của thế giới khoa học Mác – Lênin ; là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật ; là hệ thống quan điểm lý luận được xác lập trên cơ sở giải quyết theo quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học. Do đó, nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Để làm rõ thực tiễn của vấn đề, vai trò và phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng hãy tham khảo ngay bài tiểu luận sau đây nhé.

Tiểu luận triết học Mác – Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Download tài liệu

2. Tiểu luận triết học Mác- Lênin, vận dụng lý luận thực tiễn vào công cuộc đổi mới đất nước.

90 năm qua, Ðảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã lãnh đạo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm qua, một lần nữa, khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin của Ðảng ta trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và do chính con người Việt Nam thực hiện. Đây cũng là chủ đề được nghiên cứu trong bài tiểu luận xuất sắc dưới đây, hãy cùng tham khảo nhé.

Tiểu luận triết học Mác- Lênin, vận dụng lý luận thực tiễn vào công cuộc đổi mới đất nước.
Tiểu luận triết học Mác- Lênin, vận dụng lý luận thực tiễn vào công cuộc đổi mới đất nước.

Download tài liệu

3. Tiểu luận học thuyết Mác – Lênin quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay. 

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là các vấn nạn môi trường ngày càng tăng cao. Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường cũng như sự cố môi trường đang là vấn đề được quan tâm và nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Những vấn nạn này đều gây ảnh hưởng xấu cho con người và sinh vật và sự thay đổi này chủ yếu do những tác động của con người tới môi trường. Thấy được sự quan trọng và tình trạng ngày càng nghiêm trọng của môi trường , qua đó hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tự nhiên và cách chính sách bảo vệ hãy cùng tham khảo ngay bài viết sau đây của chúng mình nhé.

Tiểu luận học thuyết Mác - Lênin quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay. 
Tiểu luận học thuyết Mác – Lênin quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

Download tài liệu

4. Tiểu luận triết học Mác- lênin phân tích nội dung cơ bản của học thuyết kinh tế xã hội.

Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất của chủ nghĩa duy vật về lịch sử; trong đó các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã chỉ ra những quy luật vận động chung nhất của xã hội loài người. Vì vậy, đã có nhiều nước chọn học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là cơ sở lý luận để xây dựng CNXH. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cũng như trước những biến đổi không ngừng của thế giới trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều người đã hoài nghi về tính đúng đắn và khoa học của học thuyết này. Do vậy, cần phải có những luận cứ để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái nhằm bảo vệ tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Tiểu luận triết học Mác- lênin phân tích nội dung cơ bản của học thuyết kinh tế xã hội.
Tiểu luận triết học Mác- lênin phân tích nội dung cơ bản của học thuyết kinh tế xã hội.

Download tài liệu

5. Tiểu  luận vận dụng quan điểm triết học Mác- lênin xây dựng đất nước phát triển theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Để tăng cường xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị tư tưởng, hơn lúc nào hết, chúng ta phải mài sắc vũ khí tư tưởng lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm tư tưởng phản động sai trái, bảo vệ, kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở nước ta, công cuộc đổi mới, xét về phương diện lý luận là sự kế thừa và phát triển sáng tạo bản chất tư tưởng cách mạng và khoa học của Mác, Lênin và Hồ Chí Minh. Tư tưởng xuyên suốt đường lối đổi mới là giải phóng và phát triển – giải phóng và phát triển mọi tiềm năng của đất nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cao đẹp là phấn đấu để mọi người Việt Nam ai cũng có cơm ăn, ăn no tiến đến ăn ngon; ai cũng có áo mặc, mặc đủ tiến đến mặc đẹp; ai cũng có nhà ở, tiến đến ở khang trang; ai cũng được học hành để không ngừng nâng cao dân trí; ai có bệnh đều được chăm sóc, mọi người sống trong tự do, nhân ái, chan hòa. Vấn đề này được nghiên cứu và làm rõ trong bài tiểu luận dưới đây.

Tiểu  luận vận dụng quan điểm triết học Mác- lênin xây dựng đất nước phát triển theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.
Tiểu  luận vận dụng quan điểm triết học Mác- lênin xây dựng đất nước phát triển theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Download tài liệu

6. Tiểu luận triết học Mác- Lênin đề tài thực tiễn và lý luận.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn là tổng kết kinh nghiệm, tổng kết tri thức; là khoa học về quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, khoa học về cách mạng của quần chúng, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, lý luận không phải là giáo điều, không phải là một cái gì cứng nhắc, mà đầy tính chất sáng tạo, như kim chỉ nam, chỉ phương hướng cho chúng ta hành động. Lý luận nói tới ở đây là những nguyên lý phổ biến; là tinh thần, lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lý luận đó chính là sự khái quát từ thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn giúp tìm ra được quy luật phát triển của cách mạng, của đổi mới, định ra được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của sự nghiệp đổi mới thích hợp với tình hình, hoàn cảnh nước ta.

Tiểu luận triết học Mác- Lênin đề tài thực tiễn và lý luận.
Tiểu luận triết học Mác- Lênin đề tài thực tiễn và lý luận.

Download tài liệu

7. Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác- Lênin.

Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Thế giới quan đóng vai trò định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân để từ đó xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình. Nắm vững những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin vừa lả điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa là điều kiện tiên quyết để vận dụng nó một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề mà đời sống xã hội của đất nước, của thời đại đang đặt ra. Để có thêm kiến thức về vấn đề này hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của bọn mình nào.

Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác- Lênin.
Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác- Lênin.

Download tài liệu

8. Lý luận triết học Mác – Lênin đối với cuộc sống hôm nay.

 Kế thừa những thành tựu lý luận vĩ đại của  Mác,  Ăngghen và V.I. Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trên, phải phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp bạo lực chính trị với bạo lực vũ trang, giữa sức mạnh truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế… và vấn đề này vẫn được vận dụng đến ngày nay.

Lý luận triết học Mác - Lênin đối với cuộc sống hôm nay.
Lý luận triết học Mác – Lênin đối với cuộc sống hôm nay.

Download tài liệu

9. Tiểu luận khái quát về trào lưu triết học khoa học.

Triết học khoa học là một nhánh của triết học quan tâm đến nền tảng, phương pháp và các hậu quả của khoa học. Các câu hỏi trung tâm của môn học này bao gồm cái gì được xem như khoa học, tính đáng tin cậy của các lý thuyết khoa học, và mục đích tối hậu của khoa học. Môn học này chồng lấn với siêu hình học, bản thể học và nhận thức luận. Triết học khoa học có thể chia làm hai lĩnh vực : nhận thức luận và siêu hình học trong không gian, liên hệ chặt chẽ với các yếu tố lịch sử, văn hóa. Để hiểu sâu hơn vấn đề này bài tiểu luận dưới đây chúng mình đề cập đến sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích về trào lưu triết học này, hãy tham khảo ngay nào.

Tiểu luận khái quát về trào lưu triết học khoa học.
Tiểu luận khái quát về trào lưu triết học khoa học.

Download tài liệu

10. Tiểu luận triết học: vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay.

Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất của chủ nghĩa duy vật về lịch sử; trong đó các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã chỉ ra những quy luật vận động chung nhất của xã hội loài người. Vì vậy, đã có nhiều nước chọn học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là cơ sở lý luận để xây dựng CNXH. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cũng như trước những biến đổi không ngừng của thế giới trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều người đã hoài nghi về tính đúng đắn và khoa học của học thuyết này. Do vậy, cần phải có những luận cứ để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái nhằm bảo vệ tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam hiện nay cũng đang vận dụng hình thái này vào phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Hãy tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Tiểu luận triết học : vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay.
Tiểu luận triết học: vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay.

Download tài liệu

100+ Tiểu luận triết học hay nhất

Đọc thêm:

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

II. Các biện pháp cần thiết để tiếp tục khẳng định và phát triển vai trò của chủ nghĩa Mác – lênin.

Trước bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp khó lường, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng trên mọi phương diện và bằng nhiều biện pháp, đã đặt ra cho Đảng, Nhà nước những yêu cầu, nhiệm vụ bức thiết cần phải tiếp tục khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Muốn vậy, cần nhận thức đúng và chú trọng một số vấn đề cụ thể sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

 Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên định và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở trung thành với nguyên tắc cách mạng, khoa học và nhân văn, đồng thời vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp lý luận mác xít với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại. Đây là đòi hỏi khách quan, là yêu cầu có tính nguyên tắc, giữ vai trò nền tảng, then chốt đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

 2. Tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để vận dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn đất nước. 

Tiếp tục nghiên cứu các học thuyết xã hội hiện đại, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới của thời đại để tiếp thu tinh hoa văn hóa, trí tuệ của nhân loại, bổ sung và làm giàu thêm hệ giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời, đấu tranh không khoan nhượng với mọi quan điểm thù địch, bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần thúc đẩy khoa học và thực tiễn phát triển đúng hướng.

Bên cạnh đó, cần nhận thức một cách toàn diện, sâu sắc về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phân tích, đánh giá, tăng cường các hoạt động trao đổi cả về mặt lý luận và thực tiễn với các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới, kịp thời dự báo xu hướng vận động của xã hội xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới nhằm rút ra những bài học thực tiễn, tránh sai lầm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tăng cường nhận thức về cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại và quá trình toàn cầu hóa hiện nay nhằm đánh giá, nhận định đúng tình hình, đưa ra những giải pháp phù hợp đổi mới và phát triển đất nước.

Đọc thêm:

Những mẫu báo cáo thực tập tại trạm y tế xã mới nhất năm 2020 không thể bỏ qua

Top 11 mẫu báo cáo thực tập Dược lâm sàng tại bệnh viện hot nhất năm 2020

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội, bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ. Việc học tập lý luận chính trị phải được tiến hành thường xuyên, trở thành nhu cầu, nguyện vọng của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình công tác.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp, sáng tạo; đấu tranh trên cơ sở bảo đảm tính khoa học, tính lý luận và giàu sức thuyết phục. Muốn vậy, phải đào tạo, rèn luyện đội ngũ chuyên gia, cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đọc thêm:

Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện Đồ án hệ thống cung cấp điện

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết phát triển, do đó cần có sự đổi mới và sáng tạo liên tục để phù hợp với sự phát triển của thực tiễn đời sống xã hội. Sau bài viết tổng hợp này của chúng mình mong rằng sẽ mang lại cho các bạn thêm hiểu biết và kiến thức về triết học. Mong rằng sau khi tham khảo bài viết này tiểu luận triết học sẽ không còn đáng sợ với các bạn sinh viên. Hãy tiếp tục theo dõi 123doc để có thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé.

Rate this post
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

123doc

Tạo Blog Đẹp potx – Tài liệu text

Published

on

By

Tạo Blog Đẹp
1. Thay đổi con trỏ trên blog theo ý mình:
Thiết Kế => Theme => Chế độ tự chỉnh sửa => CSS
Điền vào ô trống của CSS nội dung sau:
body{cursor: xxx;}
a:hover{cursor:xxx;}
Trong đó xxx là tuỳ chọn cho con trỏ trên blog bạn, body là lệnh cho con trỏ sử dụng trên toàn blog, a:hover là lệnh cho con trỏ hiển thị khi đặt lên một links liên kết, bạn điền từ nào vào xxx thì sẽ hiện lên hình ngay sau đây:
pointer crosshair n-resize w-resize ne-resize nw-resize move wait help
Hoặc bạn có thể sử dụng 1 ảnh động, 1 icons xinh đẹp để thay cho con trỏ trên blog bằng cách, copy đường links của ảnh đó điền vào chỗ xxx dưới đây:
body{cursor:url(xxx)}
a:hover {cursor:url(xxx)}
2. Ảnh nền theme của phần blog: Nếu để ảnh tràn toàn blog nên đặt là fixed như sau:
BODY.blog_my {BACKGROUND:url(https://XXXX.jpg) #000000 fixed;}
Hãy điền links của ảnh nền bạn thích vào đoạn http://www.xxx.jpg nhé.
3. Ảnh nền Bảng tin nhắn, có thể đặt ảnh khác
BODY.guestbook {BACKGROUND:url(https://XXXX.jpg) #000000 fixed;}
4. Ảnh nền của bộ đếm Statistic cũng có thể thay bằng ảnh động, bạn nhớ kích thước của ảnh ko nên lớn quá 30 pixels:
#statistic .bd {background:#FFFFFF url(https://www.xxxxx.gif);}
5. Ảnh nền của phần comments cũng vậy, nhưng nên dùng ảnh màu thật nhạt, ảnh tĩnh đuôi jpg nếu ko sẽ che hết chữ:
#comment_new .bd {background:#FFFFFF url(https://www.xxxxx.gif);}
6.Ảnh nền của phần Thư mục (tag) thì có thể dùng ảnh dài, bởi tag càng nhiều nó sẽ càng dài ra:
#folder .bd {background:#FFFFFF url(https://www.xxxxx.gif);}
7. Ảnh nền của phần lịch thì cố định kích cỡ:
#calendar .bd {background:#FFFFFF url(https://www.xxxxx.gif);}
8. Ảnh nền của trang Profiles cũng có thể thay, giúp blog của bạn có tới mấy themes khác nhau:
BODY.profile_view {BACKGROUND:url (http://www.xxxxx.jpg) #000000 fixed;}
9. Ảnh nền trong mỗi Entry: Bạn điền links ảnh vào trong đoạn xxx nhé!
.mod-alist-full.mail-bd{background:#FFFFFF url(https://www.xxxxx.jpg)}
10. Ảnh nền của tiêu đề mỗi Entry: Có lẽ chọn 1 ảnh nhạt, hoa trái hay họa tiết trừu tượng tốt hơn là ảnh người ngợm!
.mod-alist-full.mail-hd{background:#FFFFFF url(http:xxx.jpg)}

Ứng dụng khác:
1. Đưa ảnh động lên trên banner đầu blog:
Bố trí => đừng chọn gì mà nhìn sang tay phải, bấm vào “Sửa” => Chọn ảnh từ máy tính => Upload ảnh động bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn lên. Tốt nhất ảnh có kích thước phù hợp với đầu banner của blog, có bề rộng 770-800 pixels => Chọn “Hình nền trống” => Chọn “Không có khung” => OK
2. Nếu bạn không muốn đầu đề dòng chữ tên blog xuất hiện trên banner này, bạn có thể chọn:
Bố trí => Sửa => Tựa
Trong phần Chữ Màu và Link Màu, bạn đều điền vào chữ #FFFFFF (là ký hiệu của màu trong) hoặc bấm vào bảng màu chọn màu trắng.
3. Hướng dẫn sử dụng các module tự tạo:
Bố Trí => Thêm Module => Xong. Sau khi đã tạo được một module trống trên blog, bạn thêm nội dung cho bằng cách bấm Bố Trí => bấm vào chữ Sửa trên Module đó. Bạn cho thêm các đoạn mã sau vào mỗi nội dung module nhé.
Sau đây là một số Module tôi đang gắn thêm lên trên blog tôi:
4. Thời tiết Việt Nam: Vì không có bản đồ mây của riêng VN nên tôi dùng tạm Đông Á:
5. Số người đang online trong blog bạn:
Vào http://www.usersonline.com/ đăng ký links của blog bạn rồi copy đoạn html của nó gắn vào module là xong.
6. Số lượt người xem blog:
Nó ít hơn pageviews thông thường rất nhiều vì chỉ đếm người thôi. Vào trang http://www.petitcounter.net/ để lấy code nhé! Bạn thích dãy số màu nào thì bấm vào dãy số đó, nó sẽ hiện ra 1 dòng để điền links blog của bạn vào rồi bấm OK.

Cách làm cho blog ngày càng đẹp
Cách làm cho blog ngày càng đẹp

1. Công cụ:
Các website hỗ trợ trang trí với nhiều hiệu ứng đa dạng cho blog:
http://www.bigoo.ws/
http://www.blinkyou.com/widgets.php
Các website hỗ trợ tạo chữ động (bổ sung):
http://glittermaker.com/
Tạo ra các chữ ánh kim tuyến tuyệt đẹp.
http://www.glitter-graphics.ws/
Tạo ra các dòng chữ lấp lánh, nhiều màu sắc trông rất xì tin vui nhộn.
http://www.pimp-text.com/
Tạo ra các dòng chữ như khắc đá.

http://www.graffitigen.com/
Tạo ra các dòng chữ loăn quăn.
http://cooltext.com
Tạo ra một số hiệu ứng chữ khá bắt mắt.
2. Ứng dụng cơ bản:
Tạo đường phân cách, đường viền
Bước 1: Vào http://www.bigoo.ws/images/divider/
Bước 2: Copy code
Sau khi chọn được đường viền ưng ý, bạn sẽ được hỏi
Please select the site you would like to generate this code for:

Not listed? Click Here to View All Available Install Codes Bạn ấn vào Click Here

Chỉ cần ấn vào Copy và dán vào blog của mình (nhớ chọn ô View HTML source khi soạn nhé). Thử nào, với đoạn code trên chúng ta sẽ có
myspace backgrounds
(nếu muốn bạn có thể xóa link myspace backgrounds )
Vậy là chúng ta đã có một đường viền tuyệt vời cho bài viết ngày Valentine, các bạn thấy không?
Một cách khác là các bạn ấn vào Click image for actual size rồi lưu lại vào máy của mình hoặc mở hình trong một cửa sổ (window) mới và tay giữ chuột trái, kéo hình ảnh vào thẳng trong bài viết
sau một thời gian, tốt nhất là lưu hình lại hoặc dùng code).
Test tiếp nào:

Chèn hình ảnh (động)
Tương tự, bạn có thể chèn các hình ảnh (.gif).
Ví dụ như dịp Valentine thì bạn có thể vào
đây:
http://www.bigoo.ws/Images/st-valentine/
Làm avatar búp bê lấp lánh
http://www.bigoo.ws/Glitters/doll/
Dán dòng chữ lấp lánh
http://www.bigoo.ws/Glitters/text-miscellaneous/

Tạo chữ chạy qua màn hình
http://www.bigoo.ws/generator/WordGenerator.aspx
Tạo Băng rôn:
http://www.bigoo.ws/generator/banner-maker-2.htm
Dán sticker chữ có sẵn:http://www.bigoo.ws/Words/text-and-quotes/
Thư tình viết tay:http://www.bigoo.ws/generator/love-notes-20.htm
Thiếp Gấu bông:http://widget.blinkyou.com/blinkyou/generators/Teddy-Bear/index.asp
Thiếp Hoa Hồng:http://widget.blinkyou.com/blinkyou/generators/Dozen-Roses/index.asp
Tag Trái tim:http://widget.blinkyou.com/blinkyou/generators/Swinging-Heart/index.asp
Lịch treo tường:http://widget.blinkyou.com/blinkyou/generators/calgen/index.asp
Bảng điện tử (Led):http://www.bigoo.ws/generator/led-scroller.aspx
Khung hình ấn tượng:http://www.bigoo.ws/generator/photo-border.aspx

Rate this post
Continue Reading

123doc

11+ đồ án kinh tế xây dựng không thể bỏ qua

Published

on

By

Đồ án kinh tế xây dựng là mẫu báo cáo quen thuộc và không thể thiếu đối với sinh viên ngành xây dựng. Để có thể hoàn thành tốt bài luận văn này, sinh viên cần có kiến thức chuyên ngành sâu rộng và kinh nghiệm thực tế. Chính vì thế, đối với sinh viên xây dựng đây là học phần tương đối khó khăn.

Trong bài viết dưới dây, chúng tôi sẽ bật mí đến bạn mẫu đồ án kính tế xây dựng tốt nhất, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về học phần này.

I. Mẫu đồ án kinh tế xây dựng hay nhất bạn không thể bỏ qua

1. Đồ án kinh tế xây dựng – Lập dự án đầu tư

Thực trạng ô nhiễm do nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin (HVS) gây ra đã mang đến ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân quanh đây. Thế nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn và chưa có phương án xử lý triệt để. 

Chính vì thế, sinh viên trường đại học xây dựng đã nghiên cứu và xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải NIX Ninh Thủy.

Đồ án kinh tế xây dựng – Lập dự án đầu tư

Download tài liệu

2. Đồ án Kinh tế Xây Dựng: Xác định giá dự thầu gói thầu xây lắp khu biệt thự cho thuê

Nền kinh tế ngày càng phát triển và mở rộng hơn, đón nhận nhiều làn sóng mới. Trong đó đấu thầu là hình thức mới nhưng đã nhanh chóng trở lên phổ biến.

Trong mẫu đồ án kinh tế xây dựng này nhiệm vụ chính là xác định giá dự thầu xây lắp thuộc khu biệt thự cho thuê Blue Sky.

Đồ án Kinh tế Xây Dựng
Đồ án Kinh tế Xây Dựng

Download tài liệu

3. Đồ án kinh tế xây dựng đề tài dự toán xây dựng công trình

Xây dựng là một hoạt động không thể thiếu của con người hiện nay. Đặc biệt là giao thông vận tải khi đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội. Chính vì thế, đây là đề tài được đánh giá cao khi có tính đáp ứng được nhu cầu thiết yếu và có tính ứng dụng cao.

Đồ án kinh tế xây dựng đề tài dự toán xây dựng công trình
Đồ án kinh tế xây dựng đề tài dự toán xây dựng công trình

Download tài liệu

4. Đồ án kinh tế xây dựng khoa kinh tế xây dựng NUCE

Đồ án dưới đây được hoàn thiện dưới sự giám sát của tiến sỹ Nguyễn Văn Trung- giảng viên đại học xây dựng. Chính vì thế, bài báo cáo có tính thuyết phục cao.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài đồ án kinh tế xây dựng thì không thể bỏ qua bài luận dưới đây.

Đồ án kinh tế xây dựng khoa kinh tế xây dựng NUCE
Đồ án kinh tế xây dựng khoa kinh tế xây dựng NUCE

Download tài liệu

5. Đồ án kinh tế xây dựng: dự án đầu tư xây dựng biệt thự khách sạn cho thuê White Night

Sau quá trình thực tập, sinh viên đã hoàn thành đồ án: dự án đầu tư xây dựng biệt thự khách sạn chi thuê White Night. Bạn có thể tham khảo chi tiết bài báo cáo ở dưới đây:

Đồ án kinh tế xây dựng: dự án đầu tư xây dựng biệt thự khách sạn cho thuê White Night
Đồ án kinh tế xây dựng: dự án đầu tư xây dựng biệt thự khách sạn cho thuê White Night

Download tài liệu

6. Đồ án kinh tế xây dựng phân tích dự án đầu tư xây dựng biệt thự cho thuê Bình Minh

Đầu tư xây dựng có ý nghĩa đặc biệt trong nền kinh tế khi tạo ra cơ sở vật chất, thay đổi mối quan hệ phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động và góp phần thúc đẩy kinh tế. Bài báo cáo dưới đây không chỉ phân tích dự án xây dựng biệt thự cho thuê Bình Minh mà còn đưa ra mối quan hệ mật thiết giữa xây dựng và kinh tế.

Đồ án kinh tế xây dựng phân tích dự án đầu tư xây dựng biệt thự cho thuê
Đồ án kinh tế xây dựng phân tích dự án đầu tư xây dựng biệt thự cho thuê

Download tài liệu

Xem thêm:

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tại nhà máy nhiệt điện hay nhất

10+ Mẫu đồ án bảo tàng mới nhất 2020

7. Đồ án kinh tế xây dựng

Đồ án chỉ ra được vai trò quan trọng của xây dựng trong nền kinh tế quốc dân cũng như an ninh quốc phòng, chế độ chính trị. Từ đó đưa ra mục tiêu và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng.

Đồ án kinh tế xây dựng
Đồ án kinh tế xây dựng

Download tài liệu

8. Đồ án kinh tế xây dựng trường đại học Xây Dựng NUCE 

Xây dựng là trường đại học đi đầu trong khối ngành xây dựng, nên không hề bất ngờ khi đồ án tốt nghiệp kho kinh tế xây dựng của trường được đánh giá rất cao. Bài báo cáo dưới đây sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong quá trình hoàn thành bài báo cáo thực tập.

Đồ án kinh tế xây dựng trường đại học Xây Dựng NUCE 
Đồ án kinh tế xây dựng trường đại học Xây Dựng NUCE

Download tài liệu

9. Đồ án kinh tế xây dựng nhà cao tầng

đồ án kinh tế xây dựng nhà cao tầng
đồ án kinh tế xây dựng nhà cao tầng

Download tài liệu

10. Thuyết minh đồ án Kinh tế xây dựng Hồ chứa nước Đăk Uy, tỉnh Kon Tum

Đồ án đi theo 4 phần chính, bao gồm:

  • Chương 1: Giới thiệu khái quát về khu vực dự án đầu tư cây dựng công trình hồ chứa Đắc Uy, tỉnh Kon Tum
  • Chương 2: Nguyên tắc và trình tự đo bóc khối lượng công trình
  • Chương 3: Xác định tổng mức đầu tư
  • Chương 4: Phụ lục tính toán
Thuyết minh đồ án Kinh tế xây dựng Hồ chứa nước Đăk Uy, tỉnh Kon Tum
Thuyết minh đồ án Kinh tế xây dựng Hồ chứa nước Đăk Uy, tỉnh Kon Tum

Download tài liệu

11. Đồ án kinh tế xây dựng: vai trò của đâu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

Dù đây không phải là đề tài mới mẻ thế nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía hội đồng. Vì đồ án mang đến cho ta cái nhìn ở khía cạnh khác, một cách tổng thể và rõ ràng về nền kinh tế xây dựng.

Đây là bài báo cáo mà bạn cần tham khảo, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn thông tin bổ ích.

Đồ án kinh tế xây dựng: vai trò của đâu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân
Đồ án kinh tế xây dựng: vai trò của đâu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

Download tài liệu

100+ mẫu đồ án kinh tế xây dựng hay nhất

Đọc thêm:

Xây dựng nội dung đồ án khách sạn cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa hay nhất

II. Lưu ý viết đồ án kinh tế xây dựng để đạt được kết quả tốt nhất

Để viết được bài báo cáo tốt nhất, bạn cần phải lưu ý một số vấn đề. Dưới đây là tổng hợp những kinh nghiệm mà chúng tôi đã góp nhặt để giúp bạn hoàn thành báo cáo tốt nhất. 

1. Các số liệu, dữ liệu phải chính xác hoàn toàn 

Trong xây dựng các dữ liệu, số liệu là rất quan trọng. Chính vì vậy, khi làm báo cáo, những số liệu này phải chính xác hoàn toàn. Bạn không thể lấy số liệu để hoàn thành bài báo cáo mà không biết nguồn gốc từ đâu. Điều này sẽ làm cho chất lượng bài báo cáo tồi tệ hơn. 

Vậy, tìm nguồn dữ liệu, số liệu ở đâu cho chính xác? Bạn có thể tìm hiểu thông qua: 

  • Những tài liệu chính thống, các nghiên cứu đã được bảo vệ 
  • Sổ sách, những hồ sơ lưu trữ của đơn vị thực tập. Bạn có thể tạo mối quan hệ và nhớ bộ phận hành chính tại đơn vị thực tập để tìm hiểu về những dữ liệu của công ty trong nhiều năm. 

2. Ghi đầy đủ và chi tiết những vấn đề mình đã thực tập và học hỏi được 

Đồ án tốt nghiệp kinh tế xây dựng thực chất là ghi lại những gì bạn đã học hỏi, làm việc trong thời gian này. Vì vậy những gì bạn thực hành, kết hợp thực hiện thì hãy ghi lại đầy đủ và chi tiết nhất. Sau đó đưa ra những kinh nghiệm mình thu được, bài học rút ra trong suốt quá trình thực tập này.

Điều này thể hiện được sự tâm huyết, nhiệt tình cũng như có trách nhiệm với kỳ thực tập.

3. Cơ sở lý thuyết cần phải đầy đủ và chính xác

Ở bất kỳ bài báo cáo thực tập hay luận văn nào thì cơ sở lý thuyết là phần đầu tiên không thể thiếu. Phần cơ sở lý thuyết chính là những kiến thức bạn sẽ áp dụng trong quá trình thực tập. Cơ sở lý thuyết này mang tính chính xác, đã được chứng minh. Vì vậy, khi đưa bất kỳ nội dung hay trích dẫn nào vào, bạn cần phải ghi nguồn đầy đủ, xác nhận thông tin chính xác.

Đọc thêm:

Tổng hợp 10 mẫu báo cáo thực tập xây dựng cầu đường tốt nhất

Top 10 mẫu báo cáo thực tập quản trị mạng đúng chuẩn nhất

Như vậy, trong bài viết trên chúng tôi đã cung cấp đến các bạn những thông tin chi tiết liên quan đến một số mẫu đồ án kinh tế xây dựng đạt điểm cao. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết trên, các bạn sinh viên sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể viết được những mẫu báo cáo thực tập đúng chuẩn và hay nhất.

Rate this post
Continue Reading

123doc

Chèn code vào blog an toàn

Published

on

By

Chèn code vào BLOG trên violet một cách an toàn Từ trước tới nay việc chèn code vào blog Violet đều được chúng ta tận dụng một số vị trí có thể chèn code. Nhưng từ hôm nay 23/05/09, các bạn có thể chèn code vào Violet một cách an toàn, không sợ bị lỗi và thực hiện đơn giản. Violet chính thức hỗ trợ chức năng chèn code ! Thực hiện ngay : – Vào menu Quản trị/Giao diện – Trong này có hai lựa chọn : Thêm khối chính : code chèn sẽ được hiển thị trong phần nội dung trang Thêm khối trên cột chức năng: code chèn sẽ hiển thị bên menu dọc – Click vào một trong hai lựa chọn trên: Xuất hiện hộp thoại : Tiêu đề : Đánh tên sẽ hiển thị Văn bản : phần này có viết nội dung sẽ hiển thị hoặc hoặc chèn code HTML vào – Cập nhật : lúc này sẽ hiển thị nội dung bạn đã chèn vào. Tuy nhiên vị trí hiển thị theo mặc đinh là dưới cùng. – Thay đổi vị trí : trong menu Quản trị/Giao diện click vào nút vị trí để thay đổi thứ tự hiển thị trên blog. – Chỉnh sửa nội dung : Vào menu Quản trị/Giao diện click vào dòng chữ chỉnh sửa nội dung để chỉnh sửa – Xoá : Vào menu Quản trị/ Giao diện click vào chữ Xoá. Chúc các bạn thành công ! . Chèn code vào BLOG trên violet một cách an toàn Từ trước tới nay việc chèn code vào blog Violet đều được chúng ta tận dụng một số vị trí có thể chèn code. . thể chèn code vào Violet một cách an toàn, không sợ bị lỗi và thực hiện đơn giản. Violet chính thức hỗ trợ chức năng chèn code ! Thực hiện ngay : – Vào

Rate this post
Continue Reading

Trending

You cannot copy content of this page