Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20%

, học viên đăng ký học

Như vậy, các tổ chức, DN khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2013 cần nghiên cứu nắm bắt thực hiện một số nội dung sau:

1. Xác định xem DN mình có thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/07/2013 hay không?

Theo quy định thì các DN (bao gồm cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu) được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/07/2013 nếu có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng. Đối với năm 2013, doanh thu này được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm 2012 theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Đối với DN mới thành lập trong thời gian từ 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013 thì doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu “doanh thu phát sinh trong kỳ” (không bao gồm thu nhập khác) mã số [21] trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý I và quý II/2013 theo Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Trường hợp DN có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2012 nhiều hơn 12 tháng theo quy định thì doanh thu làm căn cứ xác định DN được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Tham khảo thêm  Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp năm 2021 – Vĩnh Long Online

Trường hợp DN mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định DN được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân của các tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Đối với DN mới thành lập kể từ ngày 01/07/2013 thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%(trừ các khoản thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% theo quy định).

2. Xác định loại trừ các khoản thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% mà vẫn phải áp dụng mức thuế suất phổ thông 25% trong năm 2013 gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tham khảo thêm  Lời bài hát 手紙 ~拝啓 十五の君へ~(Tegami ~Haikei Juugo no Kimi e~)

3. Nguyên tắc hạch toán và xác định riêng đối với phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%

a) DN phải hạch toán riêng phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%.

Trường hợp DN không hạch toán riêng được phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được áp dụng thuế suất 20% trên tổng doanh thu trong kỳ tính thuế của DN.

b) Sau khi xác định riêng được thu nhập, DN được phép bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau, phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập. Việc bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau trong từng giai đoạn được áp dụng văn bản cụ thể như sau:

– Đối với giai đoạn từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2013 thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Kể từ ngày 01/01/2014 thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn các bước cá nhân tự khai nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN năm 2020

c) Xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013:

– Trường hợp DN xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 thì áp dụng thuế suất 20% theo thực tế DN hạch toán được kể từ ngày 01/07/2013.

– Trường hợp DN không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01/07/2013 được xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/07/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau: 

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20% - Ảnh 1

Ví dụ 1: DN A có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 (năm tài chính 2012 có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ) có tổng thu nhập chịu thuế là 120 triệu đồng  thì việc xác định thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/12/2013 (06 tháng) như sau:

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20% - Ảnh 2

Ví dụ 2: DN B có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 31/03/2014 (năm tài chính liền kề trước đó có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ) có tổng thu nhập chịu thuế là 120 triệu đồng thì việc xác định thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/03/2014 (09 tháng) như sau:

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20% - Ảnh 3

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *