Vĩnh Long 24h

Thông tư số 99/2020/TT-BTC Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Thông tư số 99/2020/TT-BTC Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thông tư này thay thế Thông tư số 212/2012/TT-BTC 

Bãi bỏ Điều 1; khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư số 91/2019/TT-BTC 

Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông tư này. Điều lệ công ty quản lý quỹ là công ty cổ phần phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Điều lệ công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn phải được Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu thông qua trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các quy định đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Thông tư này do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện cho đến khi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập và chính thức hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Tham khảo thêm  Nhìn lại năm 2017 và triển vọng năm 2018

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.