Vĩnh Long 24h

Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Bãi bỏ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

Rate this post
Tham khảo thêm  Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank tại Quận 9 tháng 4/2022

You cannot copy content of this page