Vĩnh Long 24h

Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày cáo cáo hợp nhất

Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 1/1/2015.

 

Rate this post
Tham khảo thêm  Dạng 2: Xét dấu các hệ số của hàm bậc ba, phân tích đồ thị hàm số.
You cannot copy content of this page