Vĩnh Long 24h

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 05 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành.

Rate this post
Tham khảo thêm  Đầm phá – Là gì Wiki