Vĩnh Long 24h

Thông tư 12/2019/TT-BXD cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng – Vĩnh Long Online

Thông tư số 12/2019/TT-BXD

Thông tư 12/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Cung cấp thông tin về chỉ số xây dựng trong 10 ngày, sau khi ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 12/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phải cung cấp các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ban hành. Các Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu về giá vật liệu xây dựng định kỳ hàng tháng trên hệ thống cơ sở dữ liệu trước ngày đầu tiên của tháng sau và cung cấp dữ liệu về định mức, giá xây dựng, chỉ số xây dựng trong 10 ngày, từ ngày ban hành.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư, ban quản lý dự án các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn Nhà nước cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu của dự án đầu tư xây dựng trong 10 ngày, từ khi có quyết định phê duyệt; cung cấp thông tin, dữ liệu về hợp đồng xây dựng trong 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng…

Tham khảo thêm  Chi nhánh Techcombank Trường Chinh tại TP HCM tháng 2/2022

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Văn bản có danh mục phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết biểu mẫu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Rate this post