Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

, học viên đăng ký học

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.

B. Mang thông tin quy định prôtêin ức chế.

C. Mang thông tin quy định enzim ARN pôlimcraza.

D. Nơi liên kết với prôtêin điều hoà.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  cổ phiếu VJC: Thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu chảy về Vietjet