Thặng dư sản xuất là gì?

, học viên đăng ký học

Thặng dư sản xuất (producers’ surplus) là mức chênh lệch giữa số tiền mà người sản xuất thực sự nhận được từ việc cung ứng một lượng hàng hóa hay dịch vụ nhất định và số tiền tối thiểu mà anh ta sẵn sàng chấp nhận.

Marshall cho rằng mức doanh thu cao hơn mức doanh thu của doanh nghiệp cận biên trong một ngành làm cho nhiều người sản xuất khác nhau trong ngành đó thu được tô kinh tế hoặc bán tô trong ngắn hạn. Bán tô đôi khi nằm trong tô kinh tế. Khái niệm và cách tính thặng dư của người sản xuất tương tự như thặng dư của người tiêu dùng.

Trong hình trên, tại bất kỳ điểm nào dọc theo đoạn được cùng AE. các nhà sản xuất cũng sẵn sàng cung ứng một lượng hàng nhât định với giá thấp hơn OPe, nhưng họ vẫn bán được hàng giá OP(giá cân bằng thị trường). Chẳng hạn, họ sẵn sàng cung ứng lượng hàng OQ1 với giá OP1, nhưng vẫn nhận được giá thị trường OPe và vì vậy mức thặng dư mà họ nhận được bằng phần diện tích APtE.

Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, các nhà sản xuất phải đối mặt với đường cầu nằm ngang. Vì vậy, khi các doanh nghiệp sản xuất hoàn toàn không xuất hiện. Từ đó, suy ra rằng chỉ có các nhà sản xuất hoạt động trong môi trường cạnh tranh không hoàn hảo (thị trường cạnh tranh độc quyền, thiểu quyền, độc quyền) mới nhận được thặng dư sản xuất. Cả khái niệm thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng đều có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả phân bổ và khoa kinh tế phúc lợi

Tham khảo thêm  Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng SCB tại tp Vũng Tàu tháng 3/2022

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Rate this post