Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH

, học viên đăng ký học

Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;

(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;

(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3N-CH2-CONH-CH2-COOH;

(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch chứa hai muối là bao nhiêu?

C. 5

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=jGonT_lD5gM

Rate this post
Tham khảo thêm  Top 10 Kể về một việc tốt mà em đã làm để bảo vệ môi trường