Nói ỏ nghĩa là gì

, học viên đăng ký học

Nếu ai nói ỏ cuồi câu: “…đúng không?” hay “…phải không?”,
mình có thể đáp như thế nào? Chỉ “(Dạ), đúng” hay “(Dạ), phải” có được không?

được nha

Cũng được nhưng cũng có trường hợp trả lời là không phải hoặc không đúng

that’s right

cả hai đều được

Có thể đáp lại như thế.

Rate this post
Tham khảo thêm  Mật độ hạt tải điện trong kim loại