Công Nghệ

Những mã lỗi email thường gặp – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

Trong quá trình sử dụng email, không thể tránh việc gửi email không thành công vì 1 số lý do cụ thể. Khi không gửi thành công thường sẽ nhận được những email thông báo lỗi trả về, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến bạn cách để nhận biết và diễn giải những thông báo lỗi cơ bản.

  • Cách nhận biết và kiểm tra Email lỗi.

Mọi giao dịch email đều được ghi lại trong 10 ngày gần nhất, bạn có thể truy cập vào phần Theo dõi chuyển giao ( Track Delivery ) để kiểm tra tất cả giao dịch email bao gồm thành công hoặc thất bại.

Giao diện trang nhật ký giao dịch email :

Bạn có thể chọn xem chi tiết từng giao dịch email, nội dung của một email thành công:

Nội dung của 1 giao dịch email bị lỗi:

Ngoài ra bạn cũng có thể dựa trên những email báo lỗi trả về để biết được nội dung giao dịch chưa được thực hiện chưa thành công.

Chú thích :

1. Tên hiển thị của địa chỉ email từ hệ gửi thông báo lỗi trả về

2. Địa chỉ email cụ thể của hệ gửi thông báo lỗi trả về ( Địa chỉ gửi về của Server mail Mắt Bão thường có dạng (Mailer-Daemon@ProXX.emailserver.vn

3. Nội dung email báo lỗi

  • Những mã lỗi email thường gặp

+ Lỗi mail địa chỉ email không tồn tại: Địa chỉ email nhận không tồn tại. Do đó, khi người dùng gửi email đến một địa chỉ không xác định sẽ xảy ra lỗi vì không có nơi nhận. Bạn cần kiểm tra lại để chắc chắn không nhập sai địa chỉ nhận thư.

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<XXX@gmail.com>: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please tryn550-5.1.1 double-checking the recipient’s email address for typos orn550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more atn550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser q9si9272262pgv.542

550 5.1.1 Bad destination mailbox address 1 -xxx@domain R=fail_remote_domains: The mail server could not deliver mail to xxx@domain. The account or domain may not exist, they may be blacklisted, or missing the proper dns entries.

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<xxx@domain>: 550 No Such User Here

550 5.1.1 <xxx@domain> User doesn’t exist: xxx@domain

554 delivery error: dd This user doesn’t have a yahoo.com account (xxx@yahoo.com)

554 5.1.2 Recipient address rejected: User unknown

550 No such recipient here

550 Requested action not taken: mailbox unavailable

550 5.1.1 <xxx@domain>: XXX 511 sorry, no mailbox here by that name (#5.1.1 – chkuser)

+ Lỗi mail từ chối nhận email từ IP server gửi đến : Máy chủ nhận thư đã từ chối email này do email được gửi ra từ địa chỉ IP thiếu độ tin cậy, bạn có thể nhờ người nhận thư hỗ trợ thêm người gửi vào Whitelist.

SMTP error from remote mail server after end of data: 550 Mail content denied [NK9QyXjP2i+xlPVIGki8YeoJzJo4p/yeNfeecoGncL4BKzk7LOtDl3c= IP: XX.XX.XX.XX]. http://service.mail.qq.com/cgi-bin/help?subtype=1&&id=20022&&no=1000726

550-5.7.0 Message considered as spam or virus, rejectedn550-5.7.0 Your IP: XX.XX.XX.XX

+ Lỗi mail đầy dung lượng : Bạn có thể liên hệ với người nhận tăng giới hạn dung lượng hộp thư hoặc xóa bớt email không còn thiết để giảm dung lượng. Lưu ý : Cần phải xóa cả trong mục Trash và thùng rác để dung lượng được giảm xuống.

552 5.2.2 <XXX@domain> Mailbox is full / Blocks limit exceeded / Inode limit exceeded

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<XXX@doamin >: 550 mailbox over quota

552-5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota. Please directn552-5.2.2 the recipient ton552 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm k9si25394617pfb.251 – gsmtp

+ Lỗi mail địa chỉ nhận thư bị khóa chiều gửi, auto forward không thành công :Địa chỉ email nhận thư đã nhận thư thành công, tuy nhiên địa chỉ này đang bị khóa chiều gửi đi nhưng lại cấu hình Forward email tự động đến 1 địa chỉ khác dẫn đến việc Forward email không thành công. Bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tại đây .

Sender xxx@domain has an outgoing mail suspension. Message discarded.

+ Lỗi mail dung lượng thư gửi quá lớn : Dung lượng thư gửi đi quá lớn nên gửi đi không thành công. Bạn có thể kiểm tra dung lượng email gửi đi, bao gồm nội dung thư và files đính kèm. Tổng dung lượng của lá mail gửi đi không vượt quá 30 MB. Nếu có nhu cầu gửi email chứa files đính kèm lớn, bạn có thể gửi thư kèm theo link download thay vì đính kèm files để có thể giao dịch email ổn định và thành công.

SMTP error from remote mail server after pipelined MAIL FROM:<XXX@domain> SIZE=14714496: 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit

+ Lỗi mail người nhận từ chối thư

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<xxx@domain>: 550 #5.1.0 Address rejected.


Source wiki.matbao.net

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page