Nhà doanh nghiệp là ai? Đặc điểm của nhà doanh nghiệp

, học viên đăng ký học

Nhà doanh nghiệp là ai?

Nhà doanh nghiệp hay nhà kinh doanh hay doanh nhân (entrepreneure) là người sở hữu năng lực kinh doanh, đóng vai trò tổ chức kết hợp các nhân tố sản xuất lại để thực hiện một hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. Doanh nhân cũng có thể cung ứng một hay nhiều nhân tố sản xuất khác (tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn) hay thuê, mua một hoặc tất cả các nhân tố sản xuất với hy vọng kiếm được lợi nhuận trong tương lai. Với chức năng này, doanh nhân thường được coi là nhân tố sản xuất thứ tư.

Trong thế kỷ 19, doanh nhân thường là người chủ cá thể. Anh ta cung ứng hầu hết hoặc tất cả các nhân tố sản xuất, đặc biệt là kỹ năng quản lý. Sự phát triển của công ty cổ phần dẫn tới sự tách biệt giữa quản lý và cung ứng vốn. Vì vậy, doanh nhân ngày càng trở thành một khái niệm trừu tượng ám chỉ tất cả những người hoặc nhóm người thực hiện các chúc năn tổ chức và chấp nhận rủi ro.

Lý thuyết truyền thống về doanh nghiệp cho rằng doanh nhân tìm cách tối đa hóa lợi nhuận, nhưng từ năm 30 người ta bắt đầu ý thức được rằng sự tách biệt giữa chức năng sở hữu và chức năng quản lý trong các công ty lớn ảnh hưởng tói thái độ của các nhóm người trong nội bộ công ty và điều này có thể làm cho công ty theo đuổi các mục tiêu khác với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn vẽ tranh phong cảnh từng bước bằng màu sáp dầu | how to draw scenery with oil pastel

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đặc điểm của nhà doanh nghiệp

Nhà doanh nghiệp hay doanh nhân (entrepreneure) là người kinh doanh, đôi khi được hiểu là những người chủ chốt trong việc quản trị, điều hành một doanh nghiệp. Đó có thể là những người đại diện cho các cổ đông, cho các chủ sở hữu (thành viên Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) hoặc trực tiếp điều hành các doanh nghiệp (thành viên Ban Giám đốc).

Hiểu theo nghĩa rộng thì doanh nhân là những người có vị trí trong một doanh nghiệp và làm công việc quản trị trong doanh nghiệp. Doanh nhân còn là những người có được những:

– Năng khiếu đặc biệt về kinh doanh

– Kỹ năng đặc biệt về kinh doanh

– Các kinh nghiệm phong phú để ứng dụng trong kinh doanh.

Doanh nhân thường là người có năng lực quản lý, quản trị hơn hẳn những người khác. Doanh nhân được xem là một nghề như nhiều nghề khác trong xã hội.

Rate this post