Vĩnh Long 24h

Mã bưu điện Hà Nội 2019 5 chữ số mới nhất hiện hành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Dân vận Trung ương

Ban Nội chính Trung ương

Ban Đối ngoại Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương

Đảng ủy Ngoài nước

Đảng ủy khối cơ quan Trung ương

Văn phòng Trung ương Đảng

Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

Hội đồng lý luận Trung ương

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Văn phòng Chủ tịch nước

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban tài chính ngân sách

Ủy ban quốc phòng và an ninh

Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên

Ủy ban các vấn đề xã hội

Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường

Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Toà án nhân dân tối cao

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Kiểm toán nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông tấn Xã Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam

Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban cơ yếu Chính phủ

Ban Tôn giáo Chính phủ

Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương

Ủy ban Biên giới quốc gia

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Ban công tác Đại biểu

Viện nghiên cứu Lập pháp

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

BC. Trung tâm thành phố Hà Nội

Ủy ban Kiểm tra thành ủy

Ban Tổ chức thành ủy

Ban Tuyên giáo thành ủy

Ban Dân vận thành ủy

Ban Nội chính thành ủy

Đảng ủy khối cơ quan

Thành ủy và Văn phòng thành ủy

Đảng ủy khối doanh nghiệp

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

Viện Kiểm sát nhân dân

Kiểm toán nhà nước khu vực I

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa và Thể thao

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giao thông vận tải

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Bộ tư lệnh Thủ đô

Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

Bảo hiểm xã hội thanh phố

Kho bạc Nhà nước thành phố

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

Liên đoàn Lao động thành phố

Hội Nông dân thành phố

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Hội Cựu chiến binh thành phố

Điểm phục vụ tại Văn phòng Trung ương

Điểm phục vụ tại Văn phòng Quốc hội

Điểm phục vụ tại Văn phòng Chính phủ

Cục Bưu điện Trung ương

Điểm phục vụ Bưu điện CP16

ĐSQ. Cộng hòa A-déc-bai-gian

ĐSQ. Cộng hòa A-rập Ai-cập

ĐSQ. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

ĐSQ. Vương quốc A-rập Xê-út

ĐSQ. Cộng hòa Ả-rập Xi-ri

ĐSQ. Cộng hòa Ác-hen-ti-na

ĐSQ. Cộng hòa Ác-mê-ni-a

ĐSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len

ĐSQ. Cộng hòa An-ba-ni

ĐSQ. Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

ĐSQ. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

ĐSQ. Cộng hòa Ăng-gô-la

ĐSQ. Cộng hòa Ấn-độ

ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan

ĐSQ. Vương quốc Ba-ranh

ĐSQ. Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét

ĐSQ. Cộng hòa Bê-la-rút

ĐSQ. Cộng hòa Bê-nanh

ĐSQ. Vương quốc Bỉ

ĐSQ. Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a

ĐSQ. Cộng hòa Bô-xni-a Hec-dê-gô-vi-na

ĐSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha

ĐSQ. Cộng hòa liên bang Bra-xin

ĐSQ. Cộng hòa Bru-nây

ĐSQ. Vương quốc Bu-tan

ĐSQ. Cộng hòa Bu-run-đi

ĐSQ. Cộng hòa Bun-ga-ri

ĐSQ. Buốc-ki-na Pha-xô

ĐSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan

ĐSQ. Vương quốc Cam-pu-chia

ĐSQ. Cộng hòa Chi-lê

ĐSQ. Cộng hòa Cô-lôm-bi-a

ĐSQ. Nhà nước Cô-oét

ĐSQ. Cộng hòa Công-gô

ĐSQ. Cộng hòa dân chủ Công-gô

ĐSQ. Cộng hòa Cốt-đi-voa

ĐSQ. Cộng hòa Cro-a-ti-a

ĐSQ. Cộng hòa Dăm-bi-a

ĐSQ. Cộng hòa Dim-ba-bu-ê

ĐSQ. Vương quốc Đan Mạch

ĐSQ. Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Đức

ĐSQ. Cộng hòa Ê-cu-a-đo

ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a

ĐSQ. Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a

ĐSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo

ĐSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a

ĐSQ. Cộng hòa Ga-bông

ĐSQ. Cộng hòa Gi-bu-ti

ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê

ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo

ĐSQ. Cộng hòa Gru-đi-a

ĐSQ. Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni

ĐSQ. Vương quốc Hà Lan

ĐSQ. Cộng hòa Ha-i-ti

ĐSQ. Đại Hàn Dân Quốc

ĐSQ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

ĐSQ. Cộng hòa Hy Lạp

ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo I-ran

ĐSQ. Cộng hòa I-ta-li-a

ĐSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

ĐSQ. Nhà nước I-xra-en

ĐSQ. Cộng hòa Kê-ni-a

ĐSQ. Cộng hòa Lát-vi-a

ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

ĐSQ. Vương quốc Lê-xô-thô

ĐSQ. Cộng hòa Lít-va

ĐSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

ĐSQ. Cộng hòa Ma-đa-ga-xca

ĐSQ. Vương quốc Ma Rốc

ĐSQ. Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a

ĐSQ. Cộng hòa Man-đi-vơ

ĐSQ. Liên bang Mai-crô-nê-xi-a

ĐSQ. Liên bang Mê-hi-cô

ĐSQ. Cộng hòa Mi-an-ma

ĐSQ. Cộng hòa Mô-dăm-bích

ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni

ĐSQ. Cộng hòa Môn-đô-va

ĐSQ. Vương quốc Na uy

ĐSQ. Cộng hòa Nam-mi-bia

ĐSQ. Cộng hòa Nam Phi

ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ liên bang Nê-pan

ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a

ĐSQ. Vương quốc Ô-man

ĐSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan

ĐSQ. Nhà nước Pa-le-xtin

ĐSQ. Cộng hòa Pa-na-ma

ĐSQ. Nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê Độc lập

ĐSQ. Cộng hòa Pa-ra-guay

ĐSQ. Cộng hòa Phần lan

ĐSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin

ĐSQ. Cộng hòa Ru-an-đa

ĐSQ. Cộng hòa Sê-nê-gan

ĐSQ. Cộng hòa Si-ê-ra Lê-ôn

ĐSQ. Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a

ĐSQ. Vương quốc Tây Ban Nha

ĐSQ. Vương quốc Thái Lan

ĐSQ. Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

ĐSQ. Liên Bang Thụy Sỹ

ĐSQ. Cộng hòa Tô-gô

ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa

ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te

ĐSQ. Cộng hòa Tuy-ni-di

ĐSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan

LSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan

ĐSQ. Cộng hòa U-gan-da

ĐSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay

ĐSQ. Cộng hòa Bô-li-va Ri-a-na Vê-nê-du-ê-la

ĐSQ. Cộng hòa Xây-sen

LSQ. Cộng hòa Xây-sen

ĐSQ. Cộng hòa Xéc-bi-a

ĐSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po

ĐSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a

ĐSQ. Cộng hòa Xlô-ven-ni-a

ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Xô-ma-li

ĐSQ. Cộng hòa XHCN Dân chủ Xri-lan-ca

ĐSQ. Cộng hòa Xu-đăng

ĐSQ. Cộng hòa Y-ê-men

Chương trình của Liên hợp quốc về Phát triển

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

Quỹ Dân số Liêp hợp quốc

Cơ quan phòng chống Ma Túy và Tội phạm của Liên hợp quốc

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc

Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc tế về HIV/AIDS

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc

Tổ chức y tế Thế giới

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

Tổ chức di cư Quốc tế

Tổ chức Lao động Quốc tế

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế

Tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho Phụ nữ

BC. Trung tâm quận Hoàn Kiếm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Đại Sứ – Phát Nhanh

BC. Trung tâm quận Ba Đình

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm quận Tây Hồ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm quận Cầu Giấy

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Nguyễn Khánh Toàn

BC. Trung tâm quận Thanh Xuân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm quận Đống Đa

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Đặng Tiến Đông

BC. Trung tâm quận Hai Bà Trưng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BCP. TMĐT Bạch Đằng

BC. Trung tâm quận Hoàng Mai

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BCP. Bưu Tá Trần Phú

BC. Đô Thị Định Công

BC. Trung tâm quận Long Biên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm quận Bắc Từ Liêm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm quận Nam Từ Liêm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BCP. TMĐT Nguyễn Cơ Thạch

BC. TMĐT Nguyễn Cơ Thạch

BC. Trung tâm quận Hà Đông

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Sóc Sơn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Đông Anh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Gia Lâm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Thanh Trì

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Ba Vì

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm thị xã Sơn Tây

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Phúc Thọ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Mê Linh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Đan Phượng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Thạnh Thất

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Hoài Đức

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Quốc Oai

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Chương Mỹ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Thanh Oai

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Thường Tín

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Mỹ Đức

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Ứng Hòa

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

BC. Trung tâm huyện Phú Xuyên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Rate this post
You cannot copy content of this page