Tự học Autocad

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

 

1. Cách gọi lệnh MV trong AutoCAD.

Cách gọi lệnh MV trong AutoAD

Lệnh Mview dùng để tạo và điều khiển khung nhìn layout. Trong layout ta có thể tạo nhiều khung nhìn theo ý muốn, nhưng tối đa là 64 khung nhìn. Các đối tượng trong không gian mô hình chỉ thấy được trong khung nhìn kích hoạt, khung nhìn không kích hoạt là trống. Sử dụng tùy chọn ON hoặc OFF để điều khiển khung nhìn được kích hoạt hay không.

          [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] <Fit>:           Nhập một tùy chọn hay nhắp chọn một điểm làm góc thứ nhất của khung nhìn.

2. Các tùy chọn lệnh MV trong AutoCAD

Xác định góc thứ nhất của khung nhìn hình chữ nhật, sau khi chọn điểm này thì xuất hiện dòng nhắc tiếp:

Specify opposite corner: Nhắp chọn góc đối diện của khung nhìn.

Kích hoạt khung nhìn được chọn. Một khung nhìn kích hoạt thì hiển thị đối tượng đã tạo trong không gian mô hình. Biến hệ thống MAXACTVP điều khiển số lượng khung nhìn tối đa có thể kích hoạt cùng một lúc, dãy giá trị của biến (2 ¸ 64). Nếu bản vẽ của bạn có số khung nhìn nhiều hơn số khung nhìn mà biến MAXACTVP xác định thì bạn phải tắt bớt khung nhìn để kích hoạt khung nhìn còn lại. Khi nhập On thì xuất hiện dòng nhắc:

Select objects: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn cần kích hoạt

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

 

Mở, tắt khung nhìn

ON      

Mở, tắt khung nhìn

OFF

Chọn khung nhìn cần tắt. Các đối tượng trong không gian mô hình không hiển thị ở khung nhìn đã tắt (hình 8.8b). Khi nhập Off thì xuất hiện dòng nhắc:

Select objects: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn cần tắt.

Tạo một khung nhìn có kích thước vừa khít vùng có thể in tức vùng có đường bao nét đứt

Tham khảo thêm  Lệnh BREAK trong CAD - Lệnh xén đối tượng ⋆ AutoCAD

Tạo khung nhìn khít vùng vẽ

 

Chỉ định cách các khung nhìn trong các layout được in bóng. Khi nhập S thì xuất hiện dòng nhắc:

Shade plot?[As displayed/Wireframe/Hidden/Visual styles/Rendered]<As displayed>: Nhập một tùy chọn in bóng.

Chỉ định khung nhìn được in giống như cách nó được hiển thị.

In bóng mô hình chọn Plot Preview

Wireframe

in bóng mô hình chọn Plot Preview

Hidden

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

Chỉ định khung nhìn được in các đối tượng khung dây (hình 8.10a). Khi sử dụng tùy chọn này thì hiển thị dòng nhắc sau:

Select objects: Chọn khung nhìn cần in đối tượng dạng khung dây.

Chỉ định khung nhìn được in các đối tượng không hiển thị các phần khuất của nó Khi nhập H thì xuất hiện dòng nhắc sau:

Select objects: Chọn khung nhìn cần in đối tượng không hiển thị các phần khuất [Sau khi gọi lệnh in Plot rồi chọn nút Printpreview cho (hình 8.10b)].

Chỉ định khung nhìn được in theo các kiểu quan sát. Khi nhập V thì xuất hiện dòng nhắc sau:

–  Enter an option [3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other] <Realistic>:
    Nhập một tùy chọn.

3dwireframe In mô hình 3D dạng khung dây gồm các đường bao.

3dHidden In mô hình 3D không hiển thị nét khuất.

Realistic In bóng thực mô hình (hình 8.11a).

Conceptual     In bóng không thực mô hình

in-bong-mo-hinh-chon-Plot-Preview-1

Realistic

 

in-bong-mo-hinh-chon-Plot-Preview-1

Conceptual

Chỉ định khung nhìn được in bằng cách sử dụng thiết lập bóng đã xác định.

Khóa khung nhìn được chọn nhằm ngăn cản tác dụng của lệnh Zoom trong khung nhìn khi làm việc trong không gian mô hình.

Viewport View Locking [ON/OFF]: Nhập ON hoặc OFF

Select objects: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn cần khóa.

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

Chỉ định một Polyline kín, ellipse, spline kín, region, hoặc circle để chuyển thành khung nhìn. Polyline bạn chỉ định phải được đóng kín và có ít nhất ba đỉnh. Nó có thể tự giao và chứa cả phân đoạn thẳng hoặc cung tròn.

Tham khảo thêm  Khắc phục lỗi font chữ trong cad siêu nhanh ⋆ AutoCAD

Select object to clip viewport: Chọn đối tượng để chuyển thành khung nhìn.

Tạo một đường bao có hình dạng bất kỳ bằng cách sử dụng các đỉnh được chỉ định. Các dòng nhắc thì tương tự như các dòng nhắc khi bạn xác định một đường bao đa giác đối với các tham khảo ngoài (xrefs), nhưng bạn có thể chỉ định cung tròn khi bạn tạo ra đường bao khung nhìn đa giác.

Polygonal, tạo đường bao đa tuyến làm khung nhìn động

Specify start point: Chỉ định điểm đầu.

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: Chỉ định điểm tiếp theo hoặc nhập một tùy chọn (hình 8.12).

Thêm phân đoạn cung tròn cho khung nhìn đa giác.

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Line/Radius/Second pt/Undo/Endpoint of arc] <Endpoint>: Nhập một tùy chọn hoặc nhấn enter để nhập điểm cuối.

Đóng kín đường bao. Nếu bạn nhấn enter sau khi xác định được ba đỉnh thì đường bao được đóng kín một cách tự động.

Vẽ một phân đoạn thẳng có cùng chiều dài và góc nghiêng của đoạn thẳng trước. Nếu phân đoạn trước là cung tròn thì phân đoạn thẳng mới được vẽ tiếp xúc cung tròn.

Hủy phân đoạn thẳng hoặc cung tròn vừa thêm cho khung nhìn đa giác.

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

Gọi một cấu hình khung nhìn được lưu bằng lệnh Vport. Khi dùng tùy chọn này thì xuất hiện dòng nhắc sau:

Enter viewport configuration name or [?] <*ACTIVE>: Nhập tên cấu hình khung nhìn để chèn hoặc nhấn enter.

Specify first corner or [Fit] <Fit>: Chọn một đỉnh hoặc nhấn enter để dùng tùy chọn

First Corner

Định vị trí và kích thước các khung nhìn mới bằng cách nhắp chọn hai đỉnh hình chữ nhật; các khung nhìn được lắp khít vào vùng chọn này.

Tạo khung nhìn có kích thước vừa khít vùng vẽ.

Định lại tính chất lớp ghi đè cho khung nhìn được chọn thành các tính chất lớp toàn bộ của chúng.

Tham khảo thêm  File cad nội thất – Thư viện CAD nội thất cập nhật 2021 ⋆ AutoCAD %

Reset viewport layer property overrides back to global properties [Y/N]?: Nhập Y để loại bỏ tất cả các tính chất ghi đè của lớp.

Select viewports: Chọn một hoặc nhiều khung nhìn rồi nhấn ENTER.

Chia vùng chọn thành hai khung nhìn nằm ngang (Horizontal) hoặc thẳng đứng (Vertical) có kích thước bằng nhau.

Enter viewport arrangement [Horizontal/Vertical] <Vertical>: ¿ Hoặc nhập H

Specify first corner or [Fit] <Fit>: ¿ (hình 8.13a); hoặc dùng first corner

Định vị trí và kích thước các khung nhìn mới bằng cách nhắp chọn hai đỉnh hình chữ nhật; các khung nhìn được lắp khít vào vùng chọn này.

Tạo khung nhìn có kích thước vừa khít vùng vẽ.

Lệnh MV trong AutoCAD – Lệnh Mview – Tạo các khung nhìn động.

Mview, Tạo các khung nhìn động vừa khít

2 khung nhìn /vertical

Mview, Tạo các khung nhìn động vừa khít

 

3 khung nhìn /right

Chia vùng chọn thành ba khung nhìn.

–  Enter viewport arrangement [Horizontal/Vertical/Above/Below/Left/<Right>: ¿
Hoặc nhập một tùy chọn.

Tùy chọn Horizontal và Vertical chia vùng chọn thành ba phần. Các tùy chọn khác chia vùng chọn thành ba khung nhìn: một khung nhìn lớn và hai khung nhìn nhỏ hơn. Các tùy chọn Above, Below, Left, và Right xác định nơi khung nhìn lớn được đặt.

Specify first corner or [Fit] <Fit>: ¿ (hình 8.13b);

First Corner/Fit như được trình bày tương tự trong tùy chọn 2 khung nhìn.

Chia vùng chọn thành bốn khung nhìn nằm ngang (Horizontal) hoặc thẳng đứng (Vertical) có kích thước bằng nhau.

Specify first corner or [Fit] <Fit>: ¿ (hình 8.14); hoặc dùng first corner.

First Corner/Fit như được trình bày tương tự trong tùy chọn 2 khung nhìn.

Tạo 4 khung nhìn động vừa khít

Chúc bạn thành công.

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây 

Nguồn autocad123.vn

Rate this post
You cannot copy content of this page