Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều dài của cung tròn trong AUTOCAD. ⋆ AutoCAD

, học viên đăng ký học

Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều dài cung tròn trong AUTOCAD

1.Cách gọi lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

Cách gọi lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

2.Ý nghĩa của lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

 • Lệnh ARC LENGTH dùng để ghi kích

thước chiều dài của cung tròn.Đo chiều dài cung tròn

3.Sơ đồ thực hiện lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

Sơ đồ thực hiện lệnh Arc Length trong Autocad

4.Giải thích câu lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

Giải thích câu lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

4.Các lựa chọn. 

Mtext: Thay đổi chữ số kích thước hoặc thêm các tiền tố, hậu tố… Để chọn lựa chọn Mtext tại dòng nhắc “[Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:”  nhập M ¿. Thì sẽ xuất hiện hộp thoại  Text Formatting. Trên hộp thoại này có thể nhập giá trị kích thước hoặc các kí hiệu… và tương tự như lệnh Multiline Text (Mtext) trong lệnh ghi chữ.

Lựa chọn Mtext trong lệnh Arc Length.

 • Text: Nhập trực tiếp sự thay đổi chữ số kích thước hoặc thêm các tiền tố, hậu tố… vào việc ghi kích thước chiều dài cung tròn. Để chọn lựa chọn Text tại dòng nhắc “[Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:” nhập T ¿. Xuất hiện dòng nhắc: “Enter dimension text <42.87>:” Tại đây tiến hành nhập giá trị kích thước hoặc các kí hiệu…, sau đó định vị trí cho đường kích thước.
 • Angle: Tạo góc nghiên cho chữ số kích thước chiều dài cung tròn. Để chọn lựa chọn Angle tại dòng nhắc “[Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:” nhập A ¿. Xuất hiện dòng nhắc: “Specify angle of dimension text:” Tại đây tiến hành nhập giá trị góc nghiên cho dòng chữ của đường kích thước chiều dài cung tròn…, sau đó định vị trí cho đường kích thước.
Tham khảo thêm  Lệnh Jogged Dimension trong Autocad

Lựa chọn Angle trong lệnh Arc Length.

 • Partial: Định vị trí cần đo chiều dài cung tròn trên cung tròn. Để chọn lựa chọn Partial tại dòng nhắc “[Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:” nhập P ¿. Xuất hiện dòng nhắc:
 • B1: Specify first point for arc length dimension: Kích chọn vị trí thứ nhất trên cung tròn.
 • B2: Specify second point for arc length dimension: Kích chọn vị trí thứ hai trên cung tròn.
 • B3: Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial]: Định vị trí cho đường kích thước cung tròn.
 • Lựa chọn Partial trong lệnh Arc Length.

Leader: Chú thích cung tròn cần đo kích thước khi có nhiều cung tròn. Để chọn lựa chọn Leader tại dòng nhắc “[Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:”  nhập L ¿. Sau đó định vị trí cho đường kích thước

Lựa chọn Leader trong lệnh Arc Length.

5.Ví dụ.

Tạo cung tròn có bán kính R  = 20, sau đó đo kích thước chiều dài của cung tròn đó như hình

Sử dụng lệnh Arc Length để đo chiều dài của cung tròn.

 • Command: DIMARC (DAR) ¿.
 • Select arc or polyline arc segment: Kích đường tròn (Hình X – 109a).
 • Các bước thực hiện lệnh Arc Length để đo chiều dài của cung tròn
 • Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: Định vị trí cho đường kích thước chiều dài cung tròn (Hình X – 109b).

Dimension text = 62.83

Các bước thực hiện lệnh Arc Length để đo chiều dài của cung tròn

Chúc các bạn thành công.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *