Học Tiếng Anh

Last survivor life insurance – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Last survivor life insurance là gì?

Last survivor life insurance có nghĩa là Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống

  • Last survivor life insurance có nghĩa là Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống Tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống Tiếng Anh có nghĩa là Last survivor life insurance.

Ý nghĩa – Giải thích

Last survivor life insurance nghĩa là Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống.

Đây là cách dùng Last survivor life insurance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Last survivor life insurance là gì? (hay giải thích Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống nghĩa là gì?) . Định nghĩa Last survivor life insurance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Last survivor life insurance / Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Needle motion - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page