Vĩnh Long 24h

Kinh tế phát triển là gì?

Kinh tế phát triển (development economics) là một chuyên ngành của kinh tế học tìm cách nghiên cứu ván đề là các nước đang phát triển phải làm thế nào để tăng năng lực sản xuất, ở cả ngành nông nghiệp và công nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc.

Tăng trưởng kinh tế thường được phản ánh bằng tốc độ tăng của thu nhập đầu người. Điều này làm nảy sinh vấn để phản ánh phúc lợi kinh tế theo tổng sản phẩm quốc dân và tạo ra khó khăn cho việc so sánh quốc tế thông qua các chỉ số của tổng sản phẩm quốc dân

Nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế phát triển tập trung vào cách thức đạt được tăng trưởng kinh tế và sự cân đối tối ưu giữa các nhân tố góp phần vào sự tăng trưởng. Ví dụ, vấn đề đặt ra là có cần phát triển nông nghiệp song song với công nghiệp không hay có nên để các ngành công nghiệp then chốt tiến trước một cách độc lập và qua đó kích thích tất cả các ngành khác của xã hội phát triển không.

Một vấn đề gây nhiều tranh cãi nữa là có phải các nước chậm phát triển đang sử dụng kỹ thuật thích hợp nhất không. Nhiều nhà kinh tê lập luận rằng trình độ kỹ thuật trung bình là thích hợp nhất, chứ không phải các nhà máy rất hiện đại mà ban đầu cần có các nhà kỹ thuật và quản lý phương Tây vận hành. Những yêu tố văn hóa xã hội cũng tác động tới nỗ lực nhằm đạt được sự cất cánh và chuyển sang giai đoạn tăng trưởng kinh tế bền vững

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Kinh tế phát triển là một chuyên ngành của kinh tế học ứng dụng đi tìm các phương thức để đưa một nền kinh tế kém phát triển thành một nền kinh tế thịnh vượng, nghiên cứu các đặc trưng kinh tế xã hội điển hình của một nền kinh tế kém phát triển từ quan điểm về nỗ lực của các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp.

Kinh tế phát triển sử dụng tích cực các phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô khi nghiên cứu các nguyên nhân của phát triển kinh tế, các phương pháp của kinh tế học vi mô, và có thể bao gồm cả việc sử dụng các phương pháp toán học trên cơ sở toán cơ học như các phương trình vi phân và tối ưu hóa liên thời gian, hoặc sử dụng sự kết hợp giữa các phương pháp định lượng và định tính. Kinh tế học phát triển kết hợp các chiến lược về chính trị và xã hội để đưa được ra những kế hoạch về phát triển tại các nước thế giới thứ ba.

Rate this post

You cannot copy content of this page