Vĩnh Long 24h

Khoảng cách Euclid – Là gì Wiki

Template:Chú thích trong bài
Trong toán học, khoảng cách Euclid là khoảng cách “thường” giữa hai điểm mà người ta có thể đo được bằng cây thước, và được tính bằng công thức Pytago. Với việc sử dụng công thức này để tính khoảng cách, không gian Euclid (hay thậm chí là bất kỳ không gian tích vô hướng nào) sẽ trở thành không gian mêtric. Dạng chuẩn gắn liền với không gian này được gọi là Dạng chuẩn Euclid. Những sách cũ gọi mêtric này là mêtric Pytago.

Định nghĩa

Khoảng cách Euclid giữa hai điểm pq là chiều dài đoạn thẳng <math>overline{mathbf{p}mathbf{q}}</math>. Trong hệ tọa độ Descartes, nếu p = (p1p2,…, pn) và q = (q1q2,…, qn) là hai điểm trong không gian Euclid n chiều, thì khoảng cách từ p đến q bằng:

<math>mathrm{d}(mathbf{p},mathbf{q}) = sqrt{(q_1-p_1)^2 + (q_2-p_2)^2 + cdots + (q_n-p_n)^2} = sqrt{sum_{i=1}^n (q_i-p_i)^2}.</math>

Dạng chuẩn Euclid là khoảng cách của một điểm đến điểm gốc trong không gian Euclid:

<math>|mathbf{p}| = sqrt{p_1^2+p_2^2+cdots +p_n^2} = sqrt{mathbf{p}cdotmathbf{p}}</math>

trong đó phương trình sau cùng là tích vô hướng. Đây là chiều dài của p, khi ta xem nó là một Véc-tơ Euclid có gốc nằm ở gốc tọa độ. Khoảng cách khi đó bằng
<math>|mathbf{p} – mathbf{q}| = sqrt{(mathbf{p}-mathbf{q})cdot(mathbf{p}-mathbf{q})} = sqrt{|mathbf{p}|^2 + |mathbf{q}|^2 – 2mathbf{p}cdotmathbf{q}}.</math>

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Hình học mêtric
Thể loại:Chiều dài

pl:Odległość euklidesowa


Rate this post
Tham khảo thêm  Cô đơn tiếng Anh Việt như thế nào
You cannot copy content of this page