Joint and survisorship life income option

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Joint and survisorship life income option là gì?

Joint and survisorship life income option có nghĩa là Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống

  • Joint and survisorship life income option có nghĩa là Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống Tiếng Anh là gì?

Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống Tiếng Anh có nghĩa là Joint and survisorship life income option.

Ý nghĩa – Giải thích

Joint and survisorship life income option nghĩa là Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống.

Đây là cách dùng Joint and survisorship life income option. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Joint and survisorship life income option là gì? (hay giải thích Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống nghĩa là gì?) . Định nghĩa Joint and survisorship life income option là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Joint and survisorship life income option / Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Inspecting - Vĩnh Long Online

Rate this post