Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

, học viên đăng ký học

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting theo đường dẫn https://domain.com:8443 hoặc https://IP-Hosting:8443 , các bạn click vào Website & Domain  >> File Manager

Bước 2: Upload source code website bạn đã thiết kế vào thư mục httpdocs

Mặc định khi khởi tạo hosting sẽ tạo ra dữ liệu mẫu để các bạn kiểm tra sự hoạt động của hosting, các bạn có thể xóa đi để upload source code của các bạn lên

Các bạn nén source code thành file nén .zip Các bạn cần lưu ý hệ thống chỉ hỗ trợ chuẩn nén mặc định là .ZIP mà thôi

Sau đó các bạn click vào nút Upload để upload dữ liệu lên

Giải nén dữ liệu

Bước 3 Tạo database và import dữ liệu

Tạo database: Bạn vào Tab Databases >>> Add New Database để tạo database

Import dữ liệu: Tại Tab database, bạn click Import Dump và tiến hành upload database lêm để import vào database

Bước 4 : Chuỗi kết nối

Tại Tab Databases >> Connection Info để xem lại thông tin chuỗi kết nối được dùng để cấu hình lại vào source code


Source wiki.matbao.net

Rate this post
Tham khảo thêm  Hướng dẫn tạo Share Mailbox, thêm thành viên vào Mail - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật