Hệ số xác định điều chỉnh là gì?

, học viên đăng ký học

Hệ số xác định điều chỉnh   (adjusted  ) là hệ số xác định được điều chỉnh theo bậc tự do và tính bằng công thức:

 

Trong đó n là số giá trị quan sát, k là biến số giải thích và R2 là hệ số xác định (chưa điều chỉnh). Trong khi R2 không thể giảm khi bổ sung thêm biến giải thích nếu biến này không làm tăng khả năng giải thích của phương trình, thì R2 lại giảm. Vì vậy, chỉ tiêu này tạo ra phương trình đúng để so sánh khả năng giải thích của các phương trình chứa số biến giải thích khác nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Rate this post
Tham khảo thêm  Giáo án vnen bài Trong lòng mẹ