Vĩnh Long 24h

Have a brief chat là gì

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief

B.short

C.quick

D.lull

Đáp án A

Kiến thức về cụm từ cố định

Have a brief chat: có một cuộc trò chuyện ngắn

Tạm dịch: Tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với quản lí của tôi và đưa cho ông ấy bản cập nhật của dự án.

Rate this post
You cannot copy content of this page