Vĩnh Long 24h

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 119: luyện tập chung – Trang 43,44

Bài tập 1: Trang 43 vở bt toán 5 tập 2

Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Trên các cạnh của hình vuông lấy lần lượt các trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn điểm đó để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD.

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 119: luyện tập chung - Trang 43,44

=> Giải:

Vì M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và AD nên AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông ABCD là :

              4 ⨯ 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

           2 x 2 : 2 = 2 (cm$^{2}$)
Diện tích tứ giác MNPQ là :

          16 – (4 ⨯ 2) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là :

          $frac{8}{16}$ = $frac{1}{2}$

                               Đáp số $frac{1}{2}$

Bài tập 2: Trang 43 vở bt toán 5 tập 2

Cho hình bên gồm hình chữ nhật ABCD có AD = 2dm và một nửa hình tròn tâm O bán kính 2dm. Tính diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 119: luyện tập chung - Trang 43,44

=> Giải:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

                   2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn tâm O là :

                 2 x 2 x 3,14 : 2 = 6,28 (dm$^{2}$)

Diện tích phần đã tô đậm là :

                8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

                                    Đáp số : 1,72dm2

Bài tập 3: Trang 44 vở bt toán 5 tập 2

Tham khảo thêm  #3 Bài Viết Ngôi Nhà Mơ Ước Tiếng Anh Chinh Phục Điểm Tuyệt Đối

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được hai hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a. Diện tích mỗi hình tam giác đó.

b. Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 119: luyện tập chung - Trang 43,44

=> Giải:

a. Diện tích hình thang ABCD là :

                 (20 + 40) x 30 : 2 = 900 (cm$^{2}$)

Diện tích tam giác ADC là :

                 40 x 30 : 2 = 600 (cm$^{2}$) 

Diện tích tam giác ABC là :

                900 – 600 = 300 (cm2)

b. Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC là :

                300 : 600 x 100 = 50%

                                  Đáp số : a. Diện tích tam giác ABC : 300cm2

                                                    Diện tích tam giác ADC : 600cm2

                                               b. %SABC = 50% 

 

Rate this post