Dạng bài : Kim loại tác dụng với dung dịch muối

, học viên đăng ký học

A. Tổng quan kiến thức và phương pháp giải bài tập

PTTQ:

Kim loại + muối muối mới + kim loại mới

Điều kiện:

 • Kim loại : là kim loại từ Mg trở xuống trong dãy hoạt động hóa học và mạnh hơn kim loại trong muối.

Dạng bài : Kim loại tác dụng với dung dịch muối

 • Muối: muối tham gia phải tan.

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khi Fe tác dụng với dung dịch AgNO3

Nấc 1: Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Nấc 2: Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

1. Một kim loại tác dụng với một muối

Dữ kiện cho: khối lượng lá kim loại tăng hay giảm m (g):

Phương pháp giải.

 • Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã cho ra số mol.
 • Bước 2: Viết PTHH xảy ra.
 • Bước 3: Đặt số mol của KL tham gia phản ứng là x. Tìm tỉ lệ số mol của các chất tham gia, các chất tạo thành theo x.
 • Bước 4. Tính khối lượng mtăng hoặc mgiảm theo x,

Khối lượng lá kim loại tăng lên so với trước khi nhúng:

mKL bám vào – mKL tan ra  = mtăng

Khối lượng lá kim loại giảm so với trước khi nhúng:

mKL tan ra – mKL bám vào = mgiảm

 • Bước 5. Tính x, , rồi tính toán theo yêu cầu của đề bài và kết luận.

Ví dụ1 : Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thức lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ , làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu?

Tham khảo thêm  Thế Nào Là Chủ Ngữ, Vị Ngữ Là Gì ? Vị Ngữ, Trạng Ngữ, Bổ Ngữ Là Gì?

Gọi số mol Fe phản ứng là x (mol)

PTHH: Fe   +  CuSO4 →   FeSO4 + Cu

Tỉ lệ:     1                1              1             1

P/ư:        x               x               x            x

Theo bài ra:

mCu bám – mFe tan = mFe đinh sắt tăng

<=> 64x – 56x = 1,6 => x = 0,2 mol  => nCuSO4 = 0,2 (mol)

Nồng độ mol dung dịch CuSO4 : CM = $frac{n}{V} = frac{0,2}{0,2} = 1$ (M)

2. Hai kim loại tác dụng với một muối

Thứ tự phản ứng: Kim loại mạnh nhất phản ứng trước rồi đến kim loại yếu hơn.

Dữ kiện cho: Số mol KL và số mol dung dịch muối.

Phương pháp giải

 • Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã cho ra số mol.
 • Bước 2: Viết PTHH xảy ra lần lượt ( KL mạnh nhất => kim loại yếu hơn)
 • Bước 3: Xác định số mol của các chất sau phản ứng (1), sau đó xét phản ứng ứng (2).
 • Bước 4: Xác định số mol của các chất sau 2 phản ứng , rồi tính toán theo yêu cầu của đề bài và kết luận.

Ví dụ 2: Cho hỗn hợp A có 0,1 mol Ag; 0,1 mol Mg; 0,2 mol Fe phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dich CuSO4 1,5M . Sau phản ứng tạo ra chất rắn B có khối lượng m gam. Xác định giá trị của m.

Ta có : nCuSO4 = 0,1.1,5 = 0,15 (mol)

PTHH:

        Mg   +   CuSO4 → MgSO4 + Cu   (1)

P/ư 0,1        -> 0,1                      ->0,1

=> Sau phản ứng CuSO4 còn dư : 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol)

              Fe   +   CuSO4   → FeSO4   + Cu    (2)
P/ư   0,05<-     0,05             -> 0,05

Tham khảo thêm  Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank tại tp Nam Định tháng 1/2022

=> Sau phản ứng Fe còn dư : 0,2 – 0,05 = 0,15 (mol)              

Trong B gồm: Fe , Cu, Ag

nCu = nCu (1) + nCu(2)  = 0,1 + 0,05 = 0,15 (mol)

=> Khối lượng của B = mAg +mFe  + mCu  =0,1.108 +  0,15.56 + 0,15.64   = 28,8 (g)

3. 1 kim loại tác dụng với 2 dung dịch muối.

Thứ tự phản ứng: Kim loại phản ứng với dung dịch muối của kim loại yếu nhất, sau đó đến muối còn lại.

Dữ kiện cho: Số mol KL và số mol 2 dung dịch muối.

Phương pháp giải:

 • Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã cho ra số mol.
 • Bước 2: Viết PTHH xảy ra lần lượt ( dung dịch muối của kim loại yếu => kim loại mạnh  hơn)
 • Bước 3: Xác định số mol của các chất sau phản ứng (1), sau đó xét phản ứng ứng (2).
 • Bước 4: Xác định số mol của các chất sau 2 phản ứng , rồi tính toán theo yêu cầu của đề bài và kết luận.

Ví dụ 3: Cho 8,4 gam Fe vào 1 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,2M và CuSO4 0,1M thu được chất rắn B. Tính khối lượng của B biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Ta có: nFe = $ frac{8,4}{56}$ = 0,15 (mol)

nAgNO3 = CM.V = 1.0,2 = 0,2 (mol)

nCuSO4 = CM.V = 1.0,1 = 0,1 (mol)

PTHH:

            Fe    +  2AgNO → Fe(NO3)2 + 2Ag     (1)

Có:   0,15         0,2

p/ư   0,1<-        0,2           ->    0,1     ->0,2

Theo PTHH (1) => Số mol tính theo AgNO3.

=>Sau p/ư Fe còn dư 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol)

PTHH: 

Tham khảo thêm  I Tried Loibaihat - Lucy Rose

          Fe   +   CuSO4   →     FeSO  +    Cu     (2)

Có:   0,05         0,1

p/ư   0,05     -> 0,05           ->    0,05     ->0,05

Sau p/ư (1) và (2) => Chất rắn B gồm : Ag (0,2 mol) ; Cu (0,05 mol)

=> mB = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 (g)

Rate this post