Dầm cứng – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Dầm cứng là gì?

Dầm cứng có nghĩa là stiffening girder

  • Dầm cứng có nghĩa là stiffening girder
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

stiffening girder Tiếng Anh là gì?

stiffening girder Tiếng Anh có nghĩa là Dầm cứng.

Ý nghĩa – Giải thích

Dầm cứng nghĩa là stiffening girder.

Đây là cách dùng Dầm cứng. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Dầm cứng là gì? (hay giải thích stiffening girder nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dầm cứng là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dầm cứng / stiffening girder. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lower center registers panel assembly