Học Tiếng Anh

Complex – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Complex là gì?

Complex có nghĩa là (n) Phức

  • Complex có nghĩa là (n) Phức.
    – Complexing agent: Chất tạo phức.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Phức Tiếng Anh là gì?

(n) Phức Tiếng Anh có nghĩa là Complex.

Ý nghĩa – Giải thích

Complex nghĩa là (n) Phức.
– Complexing agent: Chất tạo phức..

Đây là cách dùng Complex. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Complex là gì? (hay giải thích (n) Phức.
– Complexing agent: Chất tạo phức. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Complex là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Complex / (n) Phức.
– Complexing agent: Chất tạo phức.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Steering column control relay - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page