Can I help you nghĩa là gì

, học viên đăng ký học

Các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh hay gặp nhất trong các đề thi và kiểm tra giúp học sinh dễ dangf giải quyết bài tập và có thể áp dụng vào giao tiếp hằng ngày tốt hơn.

Đang xem: Can i help you là gì

100 cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất                                                                                              Phân biệt những cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn nhất                                                                                              Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh                                                                                              30 bài văn mẫu tiếng Anh cực hay                                                                                             84 cấu trúc tiếng Anh hay gặp nhất                                                                                             Quantifiers( Từ chỉ định lượng)

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh Bổ ích

MẪU CÂU GIAO TIẾP

1)     CÁC MẪU ĐỀ NGHỊ NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH:

Đề nghị

Trả lời đồng ý

Trả lời  không đồng ý

V0 , please.

Can you  /  Could you + V0.

Would you please + V0..

Will you + V0.

Tham khảo thêm  Lời bài hát Chòm sao bên anh- Loi bai hat Chom sao ben anh

I wonder if youd/ could + V0.

Certainly  Of course   Sure

No problem

What can I do for you?

How can I help you?

Im sorry. (Im busy )

Im afraid I cant/ couldnt

Would / Do you mind  V-ing..

No I dont mind.

No, of course not.  Not at all.

Im sorry, I cant.

2 ) CÁC MẪU  MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC:

Trả lời đồng ý

Trả lời  không đồng ý

-Shall I

Would you like me to

-Do you want me to

What can I do for you ?

May I help you ?

Do you need any help?

Let me help you.

Can I help you ?

-Yes. Thank you

-Thats very kind of you.

Yes, please.

Oh, would you really?      Thanks a lot.

No. Thank you

No, thank you. I can manage.

No, theres no need. But thanks all the same.

Well, thats very kind of you, but I think I can manage, thanks.

3 ) CÁC MẪU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC:

Trả lời đồng ý

Trả lời  không đồng ý

May I .?    Can I ..? Could I

-May I go out ?

-Do you think I could

-I wonder if I could

-Is it all right if I

Certainly  Of course

Please do  Please go ahead

Yes, by all means

Id rather you didnt

Id prefer You didnt

-No, Im afraid you cant

-Im sorry, but you cant.

Would you mind if I + QKĐ

Would you mind if I smoked ?

Do you mind if I + HTĐ.

Do you mind if I smoke ?

No, of course not.

Not at all.

Xem thêm:  Be Subject To Là Gì ? Giải Nghĩa Cụm Từ Subject To Và Subject

Please do

Please go ahead

5) CÁC MẪU CÂU RỦ, GỢI Ý LÀM GÌ  :

Trả lời đồng ý

Trả lời  không đồng ý

1. Shall I / we (do)?

2. Lets (do).

3. Why dont I / we (do)?

4. How about (doing)?

5. What about (doing)?

6. I think we should (do).

7. I suggest that we (do).

8. It might be a good idea if we / you (do).

9. I think the best way of dealing with this situation would be to (do).

10. If you ask me, I think we / you should/ couldV (do).

1. Yes, I think thats a good idea.

2. Thats probably the best option.

3. Sure, why not?

4. Yes, definitely.

5. By all means.

6. Good idea

No, lets not.

6) CÁC MẪU CÂU CÁM ƠN:

Trả lời

Thank you.  Thank you very much.

Tham khảo thêm  Giới thiệu về Bệnh Viện Bạch Mai – Khỏe Plus – Blog Sức khỏe & Đời Sống

Thanks a lot.   Thanks a lot for .

Youre welcome.  Thats all right.

Not at all.          Its my pleasure

7 ) CÁC MẪU CÂU hỏi lại khi nghe không rõ:

Pardon? ( chữ này thông dụng các em cần nhớ)

Please say that again.

Could you repeat that?

8 ) CÁC MẪU CÂU MỜI:

a) Mời ăn uống:        Would you like + món ăn/uống

Ví dụ:             Would you like a cup of tea?  ( mời bạn uống trà)

Đáp lại:           Yes, please. /  No, thanks.

b) Mời đi đâu:          Would you like + to inf.

Ví dụ:             Would you like to go to the cinema with me?  ( mời bạn đi xem phim với tôi)

Would you like to go to the party?  ( mời bạn đi dự tiệc)

9 ) CÁC MẪU CÂU CẢNH BÁO :

Dont move!              Mind you head!        Watch out!

Look out!                   Be careful!                Take care!

10) CÁC MẪU CÂU CHUNG :

Showing interest (Thể hiện sự quan  tâm)

1. Uh-huh!          2. Right!    3. Really?                 4. Thats interesting!

5. And?      6. What then?             7. Oh?            8. What happened next?

Showing that youre listening

(Thể hiện bạn đang lắng nghe)

1. Now, you mentioned                                   2. So, thats how?

3. Yes, I was going to ask you about that       4. Could you give me / us an example of?

5. Could you explain in more detail?

Thanking and responding

( Cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn )

1. Many thanks.                           2. Thanks a lot.                        3. Cheers!

4. Thats very kind of you.            5. Thank you very much         6. Not at all.

Tham khảo thêm  Nhà Triệu | Biên Niên Sử

7. Its a pleasure. / My pleasure.     8. Youre welcome.                 9. Dont mention it.

10. Any time.         11. Thats OK / all right.       12. Im glad to have been of some help

Apologizing

( Xin lỗi )

1. Sorry                                    2. Im very/awfully/so/extremely sorry.

3. Excuse me.                           4. Sorry, (it was) my fault.

5. I do apologize.                    6. Please accept my apologies

Accepting an apology( Chấp nhận lời xin lỗi)

1. Thats all right/OK.                                     2. Not to worry.

3. Thats quite/perfectly all right.       4. No reason/need to apologize.

5. Dont worry about it

Giving instructions

( Đưa ra lời hướng dẫn )

1. Make sure                                                2. Remember (to do).

3. Be careful (not to do).                             4. Dont forget (to do)

5. Giving directions                                        6. Go straight on.

7. Take the first/second on the left / right.     8. Turn left / right.

9. Go along as far as                               10. Take the number 7 bus / tram.

11. Get off (the bus / tram) at (place).       12. Carry on until you see

Xem thêm: Xem Bói Theo Sách Cổ, Tự Xem Xét Cho, Xem Bói Theo Sách Cổ

13. Look out for..

Checking someone has understood

( Kiểm tra xem ai đã hiểu hay chưa)

1. Are you with me?

2. Did you follow that?

3. Have you got that?

4. Is everything clear so far?

5. Does that seem to make sense

Rate this post