Vĩnh Long 24h

cảm âm bài proud of you | saotrucVN.com

cảm âm bài proud of you
Mi Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Fa Sol
Re Mi Fa Fa Mi Do Fa Mi Fa La Do Re
Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do Do Mi Fa Sol
Re Mi Fa Mi Fa Do Do
Re Mi Fa Mi Fa Re Re Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do
Đoạn 2:
Mi Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Mi Fa Sol
Re Mi Fa Fa Mi Do Mi Do Do Re
Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do Do Mi Fa Sol
Re Mi Fa Mi Fa Do Do Re Mi Fa Mi Fa Re Re
Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do
Đoạn 3:
La La La Si Si La Sol Sol Mi Do
Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Re Re
Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do
Fa Fa La Sol Do Fa Do Re Mi Do
beat tone đô
http://adf.ly/1Q84JC
Rate this post
Tham khảo thêm  Hệ thống tài khoản - 242. Chi phí trả trước.
You cannot copy content of this page