Brinell – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brinell là gì?

Brinell có nghĩa là (n) Brinel

  • Brinell có nghĩa là (n) Brinel.
    1- Brinell figure: Độ cứng Brinell.
    2- Brinell hardness: Độ cứng Brinell.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Brinel Tiếng Anh là gì?

(n) Brinel Tiếng Anh có nghĩa là Brinell.

Ý nghĩa – Giải thích

Brinell nghĩa là (n) Brinel.
1- Brinell figure: Độ cứng Brinell.
2- Brinell hardness: Độ cứng Brinell..

Đây là cách dùng Brinell. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Brinell là gì? (hay giải thích (n) Brinel.
1- Brinell figure: Độ cứng Brinell.
2- Brinell hardness: Độ cứng Brinell. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brinell là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brinell / (n) Brinel.
1- Brinell figure: Độ cứng Brinell.
2- Brinell hardness: Độ cứng Brinell.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Exclusive decoration - Vĩnh Long Online