Vĩnh Long 24h

Bình phương nhỏ nhất là gì?

Bình phương nhỏ nhất (least squares) Là khái niệm chung để chỉ một nhóm các phương pháp kinh tế lượng phục vụ cho việc ước lượng tham số trong phương trình hồi quy. Nói chung, mục đích của phương pháp bình phương nhỏ nhất là tối thiểu hoá tổng bình phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập được và đường hồi quy.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong toán học, phương pháp bình phương tối thiểu, còn gọi là bình phương nhỏ nhất hay bình phương trung bình tối thiểu, là một phương pháp tối ưu hóa để lựa chọn một đường khớp nhất cho một dải dữ liệu ứng với cực trị của tổng các sai số thống kê (error) giữa đường khớp và dữ liệu.

Phương pháp này giả định các sai số (error) của phép đo đạc dữ liệu phân phối ngẫu nhiên. Định lý Gauss-Markov chứng minh rằng kết quả thu được từ phương pháp bình phương tối thiểu không thiên vị và sai số của việc đo đạc dữ liệu không nhất thiết phải tuân theo, ví dụ, phân bố Gauss. Một phương pháp mở rộng từ phương pháp này là bình phương tối thiểu có trọng số.

1.3/5 - (46 bình chọn)
Tham khảo thêm  Tần Nhị Thế: Hồ Hợi - Lịch sử Trung Quốc