Báo cáo thường niên là gì?

, học viên đăng ký học

Báo cáo thường niên là gì?

Báo cáo thường niên (annual report) là báo cáo của các giám đốc công ty trước cổ đông, bản sao bản tổng kết tài sản của công ty, bản kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác mà theo luật, các giám đốc phải công khai hoá với cổ đông. Bản sao bản báo cáo hàng năm đươc gửi cho tất cả các cổ đông trước khi diễn ra đại hội cổ đông của công ty.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nội dung của báo cáo thường niên

Dưới đây là một số nội dung cơ bản mà Doanh nghiệp cần phải có trong Báo cáo thường niên của mình

Tóm lược về Công ty, Mục tiêu và Chiến lược phát triển.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị: Đánh giá tóm lược tình hình hoạt động trong năm; tình hình thực hiện so với kế hoạch; những thay đổi chủ yếu trong năm; Bình luận về các rủi ro lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến quản lý rủi ro của doanh nghiệp; Công bố những triển vọng kinh doanh và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Báo cáo của Ban Giám đốc: Tình hình tài chính; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh.; Những tiến bộ đã đạt được.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán thuộc danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Tham khảo thêm  Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Phú Nhuận tháng 12/2021

Bản giải trình báo cáo tài chính: Kiểm toán độc lập; Kiểm toán nội bộ.

Các công ty con và công ty liên quan.

Tổ chức và nhân sự.

Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty: Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *