Bài 9 sinh 11: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM (Trang 40 43 SGK)

, học viên đăng ký học

Câu 7: Trang 43 – sgk sinh học 11

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?:

a.Quang phân li nước                                        
b. Chu trình Canvin
c. Pha sáng                                                            
d. Pha tối

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Soạn văn 6 VNEN bài 29: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ