Học Tiếng Anh

Accuracy – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Accuracy là gì?

Accuracy có nghĩa là (n) Độ chính xác

  • Accuracy có nghĩa là (n) Độ chính xác.
    – Accuracy grade/rate: Cấp độ chính xác.
    – Accuracy of..: Độ chính xác về..
    – Accurate (adj): Chính xác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Độ chính xác Tiếng Anh là gì?

(n) Độ chính xác Tiếng Anh có nghĩa là Accuracy.

Ý nghĩa – Giải thích

Accuracy nghĩa là (n) Độ chính xác.
– Accuracy grade/rate: Cấp độ chính xác.
– Accuracy of..: Độ chính xác về..
– Accurate (adj): Chính xác..

Đây là cách dùng Accuracy. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Accuracy là gì? (hay giải thích (n) Độ chính xác.
– Accuracy grade/rate: Cấp độ chính xác.
– Accuracy of..: Độ chính xác về..
– Accurate (adj): Chính xác. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Accuracy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accuracy / (n) Độ chính xác.
– Accuracy grade/rate: Cấp độ chính xác.
– Accuracy of..: Độ chính xác về..
– Accurate (adj): Chính xác.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Centre locking - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page