Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2017 - 8:54 PM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu (có điều chỉnh) - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 12
Truy cập: 2.660.928
User IP: 54.166.199.178
Các Phòng chức năng
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá trường CĐSP Vĩnh Long

 

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐSP VĨNH LONG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 
 

 

     Số:       /QĐ-CĐSP

                                                             

                                                               Vĩnh Long, ngày        tháng      năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẢNG SƯ PHẠM VĨNH LONG

 

- Thực hiện Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về  về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;

- Căn cứ Công văn số 564/KTKĐCLGD ngày 09/6/2008 của Cục trưởng cục KTKĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá  trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng KT- BĐCL GD;

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập  Hội đồng tự đánh giá Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long năm học 2012-2013 gồm các ông/ bà có tên trong danh sách kèm theo.

 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá tiêu chuẩn 3 và tiêu chuẩn 4 trong 10 tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

Điều 3. Các ông/bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

           

            Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu VT, KT-KĐCLGD.

 

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá trường CĐSP Vĩnh Long

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525